I.PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

 II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć pomocy dydaktycznych, sprzętu i przyborów sportowych.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/ pracownika  przy wejściu do szkoły.

 III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki nauczycieli:

 1. Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze także w przypadku konieczności pracy zdalnej.
 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 4. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 5. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, przy jednym urządzeniu, np. w sali gimnastycznej, na stołówce, w świetlicy, na placu zabaw.
 6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 9. Zwraca uwagę, by po każdej lekcji były wietrzone sale, w którym odbywały się zajęcia.

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 1. Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 3. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie.
 2. Dostarczają do szkoły uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1.
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 4. Zaopatrują swoje dzieci w środki ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbice. Maseczka powinna być przechowywana w woreczku lub pudełku opisanym jego imieniem i nazwiskiem.
 5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.

 V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.
 3. Wychowawca/nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie zawiadamia o niej rodziców ucznia.
 4. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną w Kwidzynie.
 5. Pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa

  VI. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 7. W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego (pandemii Covid-19) ustala się pracę szkoły:
  1. Sekretariat szkoły
 • czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 i przechodzi w tryb pracy mieszanej:
 • 7.30 – 9.00 oraz 14.00 – 15.30 – dla rodziców

Przed wejściem do budynku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem: 55 279 3444

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl

 • 11.30 – 12.00 – dla uczniów klas 1-3
 • 13.30 – 14.00 – dla uczniów klas 4-8
 • 7.30 – 9.00 oraz 12.00 – 13.30 – dla nauczycieli i pracowników
  1. Dyrekcja szkoły – godziny przyjęć interesantów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:
 • Dyrektor Lidia Nowacka – środa
 • Wicedyrektor Joanna Burandt- Oprawa – poniedziałek
 • Wicedyrektor Mirosława Makul – piątek
  1. Świetlica szkolna
 • czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 do 16.15, wg ustalonego grafiku,
 • głównie dla dzieci z klas 1-3, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zorganizowania innej opieki, np. nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki członka rodziny,
 • tworzy się stałe grupy świetlicowe i wyznacza dla nich stałe sale,
 • sala nr 7 jest poranną świetlicą oraz miejscem odbioru dzieci po godzinie 14.30,
 • rodzice odbierają dzieci ze świetlicy wchodząc wejściem głównym do szkoły i zgłaszając się do dyżurnego pracownika.
  1. Biblioteka szkolna
 • czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, według ustalonego grafiku wypożyczeń dla poszczególnych poziomów klasowych,
 • zasady korzystania z biblioteki uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach,
 • uczeń może złożyć zamówienie/ rezerwację książki do wypożyczenia online, przez e-dziennik,
 • w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek bibliotekarze współpracują z wychowawcami klas.
  1. Stołówka szkolna
 • obiady wydawane są w godzinach 11.30 – 14.30, wg ustalonego grafiku (zmianowe wydawanie posiłków),
 • posiłki spożywanie są przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy,
 • po każdej grupie, po zmianowym wydawaniu posiłków, odbywa się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł,
 • dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach.
  1. Gabinety dla nauczycieli
 • w czasie okienek korzystają z sali nr 7, 21, 24a, czytelni, 55, pokój nauczycieli w-f,
 • w czasie przerw (jeśli nie mają dyżurów)- przebywają w swoich salach;
  1. Izolatorium
 • wyznacza się miejsce izolacji w sytuacji wystąpienia gorączki u ucznia lub pracownika szkoły – s.023.
 1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
 2. tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 3. obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 4. wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym i zgłaszają dyżurnemu pracownikowi,
 5. przemieszczają się w wyznaczonych obszarach (obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się rodziców i osób postronnych po szkole).
 6. Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywają się on-line, w sposób zdalny, z wykorzystaniem platformy Teams.
  1. dopuszcza się, by pierwsze zebranie z rodzicami mogło odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego, po ustaleniu warunków z nauczycielem i zastosowaniu obowiązujących procedur i środków ostrożności;
  2. rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły,
 7. Wejścia do szkoły i wyjścia poszczególnych klas (grup) na teren przyległy do szkoły organizowane są tak, by dzieci nie mieszały się ze sobą. Ustala się oddzielne wejścia:
  1. dla uczniów klas 1, 2 i 3 b – weście od ul. Sportowej,
  2. dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i pracowników szkoły – wejście od parkingu (ul. Moniuszki)
  3. dla klas 3 – wejście o małego dziedzińca (przy placu zabaw),
  4. dla klas 5 – wejście główne od ul. Grunwaldzkiej,
  5. dla klas 4 i 6 – wejście z tarasu (lewe)
  6. dla klas 7 i 8 – wejścia z tarasu (prawe, koło windy),
  7. osoby postronne i rodzice wchodzą w ważnych sprawach wejściem głównym (od ul. Grunwaldzkiej),
  8. dzieci uczęszczające rano do świetlicy wchodzą do szkoły wejściem z tarasu koło windy.
  9. rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły;
  10. rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci oraz ich rodziców,
  11. prowadzone jest mierzenie temperatury osobom wchodzącym na teren szkoły i dezynfekcja rąk,
  12. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony (powyżej 37,9 st), nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły,
 8. Na terenie szkoły ustala się miejsca dla poszczególnych poziomów klas:
  1. przerwy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym, w wyznaczonych strefach, pod opieką nauczycieli dyżurnych,
  2. przerwy dla uczniów klas 1-3 organizuje wychowawca tak, by nie stykali się ze starszymi klasami,
  3. wszystkie zajęcia uczniów klas 1-3 odbywają się w jednej sali, bez przemieszczania,
  4. uczniowie klas 1-3 pozostawiają w klasie wszystkie swoje przybory i okrycia,
  5. zajęcia uczniów klas 4-8 odbywają się w sali, za którą odpowiada wychowawca klasy,
  6. zezwala się na realizację zajęć w plenerze, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m;
  7. zajęcia w-f, jeśli pozwoli na to pogoda, będą odbywały się na świeżym powietrzu – na terenie szkoły oraz stadionu,
  8. lekcje informatyki mogą odbywać się z wykorzystaniem mobilnej pracowni,
 9. W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ustala się:
  1. obowiązkowe wietrzenie sal po każdej lekcji,
  2. w czasie przerwy w budynku szkoły należy nosić maseczkę lub przyłbicę; nie ma obowiązku zakładania maseczek na lekcjach i poza budynkiem szkoły,
  3. uczniowie nie przynoszą zabawek i zbędnych przedmiotów do szkoły; korzystają z własnych przyborów;
  4. w salach nie umieszcza się przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub poddać dezynfekcji;
  5. na okres roku szkolnego zawiesza się obowiązek zmiany obuwia,
  6. uczniowie klas 3-8 otrzymują kluczyki do indywidualnych szafek.
 10. Uczniowie z chorobami przewlekłymi, współistniejącymi, szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia (astma, cukrzyca, niedobory immunologiczne, itp.), na wniosek rodzica:
  1. mogą zrezygnować z konieczność noszenia maseczki na korytarzu szkoły, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego,
  2. w czasie przerwy mogą nie wychodzić z budynku szkoły i pozostać w klasie lub na korytarzu,
  3. w czasie lekcji mogą zajmować osobne ławki.
 11. Uczniowie, którzy będą na kwarantannie np. z powodu choroby, kontaktu kogoś z rodziny z osobą chorą, choroby w rodzinie, będą nauczani zdalnie, w sposób przyjęty przez nauczyciela.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Ja niżej podpisany/a:

……………….………………………………………………………………………………………..…………

                                                           (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że moje dziecko:

……………………………………………………………………………………………………………………

                                                               (nazwisko i imię dziecka, klasa)

 

 • nie choruje/ choruje*) na astmę lub inne choroby układu oddechowego,
 • nie jest/ jest*) alergikiem,
 • nie jest/jest*) uczulone na środki dezynfekujące;

 

 1. Będąc świadomy/a zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii, zdaję sobie sprawę, że:
 • na terenie szkoły może dojść do zakażenia COVID – 19, mimo wprowadzonych w niej obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych, nie będę wnosił/a zażaleń do dyrektora szkoły,
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie, przechodzą kwarantannę.
 1. Zapoznałem/am się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie w okresie pandemii Covid – 19 na terenie i zobowiązuję do ich przestrzegania, a przede wszystkim:
 2. a) przypilnowania, by do szkoły przyszło tylko i wyłącznie moje zdrowe dziecko,
 3. b) natychmiastowego osobistego odebrania dziecka ze szkoły po telefonicznym powiadomieniu mnie o wystąpieniu jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole.

W przypadku braku takiej możliwości do odbioru mojego dziecka ze szkoły upoważniam

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię, pokrewieństwo osoby upoważnionej)

 

 1. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez pracownika szkoły z użyciem bezdotykowego termometru i regularne jej monitorowanie:
 2. a) przy wejściu dziecka do szkoły,
 3. b) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
 4. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego

dziecka, a także, jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37,9 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 ———————————

*) niewłaściwe skreślić

 

…………………………………                                                                            …..…………..……………………………………

 miejscowość, data                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

adminBez kategoriiI.PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 14...Wtryna SP6 w Kwidzynie