PODSTAWA  PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz.1616).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1647).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. , poz. 60).
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r. poz. 703).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 r. poz. 1635).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2018r. poz.1647).
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz.645)
 13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593) 
 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594) 

 

 

 1. Warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 1

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego  indywidualne potrzeby  edukacyjne, wynikające w szczególności:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z przewlekłej choroby,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni.

 

 1. Do zadań wszystkich pracowników pedagogicznych w szkole należy w szczególności:

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności:
 2. a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

– szczególnych uzdolnień,

 1. b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 

 1. Do zadań specjalistów szkolnych należy:
 • Pedagog, psycholog
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 9. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 10. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Logopeda

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 6. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Doradca zawodowy

 1. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 2. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 3. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4) Terapeuta pedagogiczny

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 6. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 7. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

5) Pedagog specjalny

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 1. a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
 2. b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
 3. c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz
w § 6;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.”.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

 1. Podstawę udzielania uczniowi pomocy stanowi:
 2. a) informacja przekazana przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 3. b) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 4. c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 5. d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób),

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (liczebność grupy: do 8 osób),

4) zajęć specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób),
 2. b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób),
 3. c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy: do 10 osób),
 4. d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób),

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) warsztatów,

8) porad i konsultacji.

 

 1. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:

1) porady,

2) konsultacje,

3) warsztaty,

4) szkolenia.

 

 1. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologicznopedagogicznej, o których mowa w ust. 12, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym.
 2. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 12 pkt 1-4 wynosi 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

 1. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego, organizowane zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnie. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia realizowane są w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 

 1. Udział ucznia w formach, o których mowa w § 1 ust. 12 pkt 1-4, jest możliwy po wyrażeniu zgody przez jego rodziców (załącznik nr 3). Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie.

 

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem wychowawcy klasy; odbywa się ono we współpracy z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, specjalistami szkolnymi lub innymi podmiotami wymienionymi w § 1 ust.2.

 

 1. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnej formie pomocy psychologicznopedagogicznej oraz o zakończeniu udzielania tej formy decyduje dyrektor szkoły.

 

 1. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje obecność ucznia w tych zajęciach i jego postępy.

 

 1. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:

1) złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą,

2) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

 

 1. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy uczniowi wychowawca klasy informuje jego rodziców.

 

 1. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 1 ust. 12 pkt 1-6, pod koniec każdego semestru, w dzienniku zajęć dodatkowych oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

 

 1. Tryb udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole:
 • 2.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści rozpoznają i zaspokajają  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz rozpoznają indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia i czynniki środowiskowe wpływające na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno –

pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista, niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

 

 1. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

 

 1. Wychowawca w formie pisemnej np. przez dziennik elektroniczny, informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, innych o charakterze terapeutycznym.

 

 1. O ustalonych formach pomocy w danym roku szkolnym rodzice ucznia są informowani w postaci zgody na uczestnictwo w zajęciach, którą podpisują i oddają osobie prowadzącej zajęcia.

 

 1. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za efekty udzielanej pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej
  są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców i uczniów.
 • Tryb organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • 3.
 1. Złożenie w sekretariacie Szkoły przez rodzica, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest jednoznaczne ze zgodą na organizowanie dla ucznia pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez Szkołę.

 

 1. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie.

 

 1. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, wychowawca oddziału zwołuje zespół składający się z nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

 

 1. Wychowawca koordynuje spotkanie ww. zespołu oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Zespół opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną zawartą w IPET (załącznik nr 1).

 

 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności:
 • opis stanu zdrowia, poziom sprawności intelektualnych, współwystępujące sprzężenia, funkcje rozwojowe najlepiej rozwinięte, funkcje rozwojowe najsłabiej rozwinięte, predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania ucznia.
 • mocne i słabe strony ucznia w zakresie funkcji rozwojowych.
 • ocenę efektywności wdrażanego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotkane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

 

 1. Zespół w terminie 30 dni od złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET).

 

 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET- u jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku .

 

 1. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.

 

 1. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści pracujący z uczniem.

 

 1. Spotkania zespołu mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub dyrektora.

 

 1. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców ucznia każdorazowo jest odpowiedzialny wychowawca oddziału.

 

 1. O spotkaniach wychowawca w ustaleniu z Dyrektorem Szkoły informuje rodziców ucznia w formie pisemnej i/ lub przez dziennik elektroniczny w terminie – tydzień przed spotkaniem.

 

 1. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z uczniem lub innych osób.

 

 1. O terminach spotkań zespołu w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, są informowani rodzice ucznia w formie pisemnej i/ lub poprzez dziennik elektroniczny, którzy mają prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.

 

 1. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez Szkołę, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

 

 1. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia.

 

 1. Rodzice ucznia otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

2) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

 

 1. IPET jest odbierany przez rodzica osobiście, za pisemnym potwierdzeniu odbioru.

 

 1. Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Zespół opracowuje IPET w terminie:
 2. a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w Szkole lub
 3. b) 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy są osoby jej udzielającej– bezpośrednio pracujące z uczniem.

 

 1. Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje rozporządzenie.

 

 

 1. Obieg opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
 • 4.

1.Oryginał orzeczenia lub opinii rodzice dostarczają osobiście do sekretariatu szkoły. Pedagog/psycholog  rejestruje dokument w wykazie szkolnym uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i przekazuje dokument wraz z formularzem obiegu wychowawcy, który prowadzi dokumentację w tym zakresie.

 

 1. Jeśli rodzice dostarczą opinię czy orzeczenie wychowawcy klasy, należy je przekazać do sekretariatu szkoły.

 

 1. W przypadku opinii pedagog/ psycholog szkolny: konsultuje wyniki badań i sposoby realizacji zaleceń z rodzicami ucznia, wychowawcą oraz nauczycielem prowadzącym zalecane zajęcia oraz dołącza formularz obiegowy do opinii.

 

 1. Wychowawca jest koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojej klasy, udostępnia dokument nauczycielom uczącym w danej klasie.

 

 1. Każdy z nauczycieli uczących danego ucznia po zapoznaniu się z dokumentem składa podpis na karcie obiegowej pn. Wykaz nauczycieli, którzy zapoznali się z opinią PP-P ucznia. W miarę potrzeby kontaktuje się z rodzicami dziecka i współpracuje przy właściwej realizacji zaleceń na linii szkoła – dom.

Na początku każdego roku szkolnego wychowawca udostępnia opinię/orzeczenie (IPET) z dołączonym formularzem obiegu nauczycielom/specjalistom uczącym w danej klasie. Po zapoznaniu się z dokumentacją nauczyciel składa podpis na formularzu obiegu (załącznik nr 5).

 

 1. Rodzice dziecka są zobowiązanie do regularnego posyłania swego dziecka na zajęcia przydzielone uczniów w ramach udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współpracy nad realizacją zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu dostarczonym do szkoły.

 

 1. Dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 1 ust. 12 pkt. 1-4, prowadzi się dziennik elektroniczny, do którego wpisuje się:

1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,

2) oddział, do którego uczęszczają,

3) adres poczty elektronicznej rodziców oraz numery ich telefonów,

4) indywidualny program pracy z uczniem.,

5) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,

6) tygodniowy plan zajęć,

7) data i czas trwania zajęć,

8) tematy przeprowadzonych zajęć,

9) ocenę postępów,

10) wnioski do dalszej pracy,

11) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

 

 1. W przypadkach nieuzasadnionej absencji prowadzący zajęcia powiadamiają bezpośrednio rodziców dziecka i zgłaszają problem wychowawcy klasy. We współpracy z wychowawcą podejmują działania mające zapobiegać dalszej absencji.
 2. Pedagog/psycholog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 3. Wzory druków wykorzystywanych w rozwiązaniach organizacyjnych szkoły przy udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.
 4. Dokumentacja ucznia posiadającego opinię/orzeczenie PP-P znajduje się w sekretariacie szkoły.
 5. W czasie pracy sekretariatu wychowawca/ nauczyciel/specjalista może dokonać wglądu w dokumentację ucznia posiadającego opinię/orzeczenie PP-P. Z dokumentacją należy zapoznać się na miejscu. Wychowawca, który jest odpowiedzialny za dokumentację ucznia posiadającego opinię/orzeczenie PP-P może na jakiś czas pobrać dokumentację ucznia z sekretariatu.
 6. Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

 

Załączniki:

 1. Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej (IPET ).
 2. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).
 3. Deklaracja zgody rodzica na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Formularz obiegu dokumentacji ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej ( IPET ).

 

………………………………………..

             (pieczątka szkoły)

INDYWIDUALNY  PROGRAM  EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY

1.Informacje o uczniu

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Wiek:              (liczba lat opóźnienia szkolnego):

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PP-P nr.                             z dnia

z uwagi na:

na czas:

Orzeczenie wpłynęło do szkoły w dniu:

Okres, na jaki opracowano IPET (semestr, rok szkolny, etap edukacyjny):

2. DIAGNOZA – WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

(rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, obserwacji, analizy prac, kontaktu ze specjalistami i rodzicami)

Stan zdrowia:

Poziom sprawności intelektualnych:

Współwystępujące sprzężenia:

Funkcje rozwojowe najlepiej rozwinięte:

Funkcje rozwojowe najsłabiej rozwinięte:

Predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania:

Poziom umiejętności: Mocne strony ucznia Słabe strony ucznia
w zakresie czytania:    
w zakresie pisania:    
w zakresie liczenia:    
rozwój mowy, poziom (sposób) komunikacji:    
samodzielność:    
kompetencje społeczne:    
Informacje, uwagi rodziców/ innych osób:  
 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem:

 

 1. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (dla ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, dla ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym:

 

 1. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane:

 

 1. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia (dla ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego):
 2. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:

 

 1. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań:

 

 1. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie ( w zależności od potrzeb):
 2. Wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub grupie liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

Data i podpisy osób opracowujących IPET:

Data  i podpis dyrektora zatwierdzający IPET:

Data i  podpisy rodziców akceptujących IPET:

 

załącznik nr 2.  Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).

 

Spotkania Zespołu w ramach okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia ( WOPFU) , monitoring realizacji programu i dalsze ustalenia.

 1. Imię i nazwisko ucznia:
 2. Data:                              
 3.  Osoby obecne na spotkaniu Zespołu:     

 

 1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia:
 2. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela (w zależności od potrzeb):
 3. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia:                
 4. Ustalenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3. Deklaracja zgody rodzica na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na objęcie córki/ syna*…………………………………….. pomocą  psychologiczno-pedagogiczną w szkole w roku szkolnym 20…/ 20…w formie zajęć…………………………………….., które będą prowadzone przez ………………………………., w……………………………., w godzinach…………………………. w sali nr……………..

 

*niepotrzebne skreślić                                    ————————————————

Data i podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4.  

 

………………………………………………………                                  ……………………..

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA                                                             KLASA

 

 

ROK SZKOLNY …………………….

 

WYKAZ NAUCZYCIELI, KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ Z OPINIĄ/ORZECZENIEM PP-P/
IPET UCZNIA

 

Metody, formy i organizacja pracy dostosowane do indywidualnych możliwości edukacyjnych i potrzeb ucznia zaleconych w opinii/orzeczeniu PP-P znajdują się na serwerze nauczycieli w folderze POMOC PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA.

Nazwa przedmiotu/zajęć pozalekcyjnych Nauczyciel przedmiotu/zajęć pozalekcyjnych  

Data

Podpis nauczyciela