1. Komunikowanie się jest podstawową cechą systemu rozpoznawania środowiska uczniów.
  2. Wymiana informacji na temat poszczególnych uczniów zachodzi między współdziałającymi osobami zatrudnionymi w szkole: dyrektorem  szkoły, wychowawcami, specjalistami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami świetlicy, pracownikiem biblioteki.
  3. Na wniosek specjalisty szkolnego informację uzupełniają osoby zatrudnione poza szkołą, tj.: pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorzy sądowi.
  4. Pod koniec każdego roku szkolnego odbywają się konsultacje pracowników przedszkoli – wychowawców dzieci sześcioletnich z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych.
  5. W przypadku nagłego wystąpienia problemów ucznia (niespełnienie wymagań szkoły), zmiana zachowania (wagary, agresja, nieposłuszeństwo, używanie środków psychoaktywnych, itp.) specjalista szkolny:

1)  przeprowadza rozmowę z rodzicami na terenie szkoły w celu ustalenia przyczyn zmiany zachowania ucznia i podjęcia środków zaradczych,

2)  przeprowadza wywiad środowiskowy ustalając warunki socjalno-bytowe, relacje między dzieckiem a rodzicami  i rodzeństwem, system kar i nagród, czas wolny dziecka, po wcześniejszym  umówieniu terminu z rodzicem.

  1. W sytuacjach wyjątkowych pedagog szkolny może korzystać  z asysty funkcjonariusza KPP, SM, MOPS, oraz kuratora sądowego.
  2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor wnioskuje  o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowisko-wo do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.