1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 2. Telefon komórkowy w szkole może mieć tylko ten uczeń, który uzyskał pisemną zgodę dyrektora szkoły na jego posiadanie. (Zgodę taką uzyskuje na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna z uzasadnieniem potrzeby bądź konieczności noszenia przez dziecko aparatu).
 3. Telefony komórkowe używane są przez uczniów wyłącznie do celów deklarowanych przez rodziców/prawnych opiekunów we wniosku, na podstawie którego dyrektor udzielił pisemnej zgody na posiadanie przez danego ucznia telefonu w szkole.
 4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 5. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy) telefon może być używany w trybie „milczy”.
 6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego nośnika jest zabronione.
  • te same zasady obowiązują podczas wyjść i wycieczek edukacyjnych.
  • dopuszcza się używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń podczas realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego za pozwoleniem nauczyciela – np. podczas wyjść i wycieczek edukacyjnych, podczas wykonywania i dokumentowania zadań edukacyjnych, wytworów pracy uczniów, doświadczeń itp.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na terenie szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) oraz w trakcie innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, kino).
 2. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje:
 • za pierwszym razem wpisaniem uwagi do dziennika,
 • za drugim razem oddaniem urządzenia elektronicznego przez ucznia, wezwaniem rodzica oraz cofnięciem zgody na jego posiadanie i korzystanie na terenie szkoły.
 1. Lista uczniów, którzy mogą używać telefonów komórkowych na terenie szkoły umieszczona jest w dzienniku lekcyjnym.
 2. Uczniów nieposiadających pisemnej zgody dyrektora szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych na terenie szkoły (w tym również poza budynkiem szkolnym, ale (oraz) w obrębie szkoły – np. na boisku, na placu zabaw). Złamanie zakazu skutkuje odebraniem aparatu i wezwaniem rodzica oraz obniżeniem oceny z zachowania.