1. Z Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej można korzystać w godzinach pracy biblioteki. (harmonogram umieszczony obok drzwi wejściowych biblioteki)
 2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i innych dokumentów (płyty, programy) można korzystać tylko na miejscu. (za wyjątkiem materiałów wypożyczonych przez nauczycieli na zajęcia edukacyjne).
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów dydaktycznych:
  • poszukiwań materiałów w programach edukacyjnych,
  • wykonywania własnych prac na potrzeby edukacyjne,
  • dokonywania poszukiwań w Internecie,
  • tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 5. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone pod nadzorem nauczyciela. (po upływie jednego miesiąca dokumenty te należy usunąć).Opiekun użytkowników na tych zajęciach odpowiedzialny jest wówczas za regulaminowe zachowanie się uczniów podczas pracy przy stanowiskach.
 6. Zabrania się korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowanych danych.
 7. Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.
 8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania mu stałej pomocy w tworzeniu dokumentu. Może jedynie udzielić pomocy elementarnej.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
 10. Za wszelkie zniszczenia mechaniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (prawni opiekunowie ucznia).
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownikowi.
 12. Użytkownicy po przygotowaniu materiałów edukacyjnych mogą je drukować, kserować i skanować (zob. regulamin przygotowywania materiałów dydaktycznych).
 13. Każdy użytkownik komputera powinien przed przystąpieniem do pracy podać swoje dane (imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza).
 14. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza (może być to zakaz nawet do końca roku szkolnego).