Rozpoczynanie i zakończenie zajęć szkolnych.

 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy od godz. 6.30.
 2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
 3. Uczniowie klas IV-VIII mogą przebywać w bibliotece szkolnej – przed i po zakończeniu lekcji – tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy (w uzasadnionych przypadkach i złożeniu stosownej prośby od rodziców).
 4. Od 7.50 do 8.00 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na piętrach.
 5. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy nie ukończyli 7 roku życia, odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie niemogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także nauczycielowi świetlicy. Fakt telefonicznej prośby zwolnienia dziecka do domu (po zidentyfikowaniu rodzica) należy opisać w notatce i przechowywać w teczce wychowawcy.
 8. Po zakończonych zajęciach w klasach I nauczyciele mający z nimi ostatnią lekcję przypominają o potrzebie właściwego przygotowania się do wyjścia ze szkoły (zmiana obuwia, odzieży zgodnie z porą roku).

Wejście do klasy.

 1. Uczniowie punktualnie przychodzą na zajęcia i czekają przed daną klasą.
 2. Do klasy najpierw wchodzą dziewczęta a później chłopcy.
 3. Uczniowie zajmują miejsca od pierwszej ławki i nie zmieniają swoich wyznaczonych przez nauczyciela ławek.
 4. Uczniowie stoją przy swoich ławkach czekają na informacje przekazywane przez nauczyciela (przywitanie, zajęcie miejsc siedzących) i następnie przygotowują się do lekcji (wyjmują zeszyty i przybory szkolne).

Wyjście z klasy.

 1. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
 2. Uczniowie wystawiają krzesła na ławki, jeżeli jest to ostatnia lekcja w tej sali.
 3. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
 4. Uczniowie wychodzą spokojnie, nie biegną i przechodzą pod klasę, w której będą mieć następne zajęcia.

Przerwa międzylekcyjna.

 1. W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom na korytarzach i klatce schodowej: biegania, zabaw z piłką, innych czynności zagrażających ich bezpieczeństwu.
 2. Nie wolno uczniom samowolnie otwierać okien i siadać na parapetach, poręczach oraz schodach.

Uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać budynku szkoły w czasie przerw.