1. Postanowienia ogólne.
 2. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy.
 3. Cyberprzemoc to wszelkie intencjonalne działania przy użyciu Internetu, komputera i urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety itp.), które dążą do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u osoby doświadczającej przemocy.
 4. Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy
 5. Ustalenie okoliczności zdarzenia
 • nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie specjalistę szkolnego i dyrektora.
 • specjalista szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 1. Zabezpieczenie dowodów
 • Wszelkie dowody cyberprzemocy wychowawca zabezpiecza i rejestruje. Następnie zapoznaje wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektora, specjalistę szkolnego, rodziców, w przypadku złamania prawa – policję.
 • Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e – mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony internetowej, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
 1. Identyfikacja sprawcy
  • Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy.
  • W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją.
 1. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy
 • W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, specjalista przeprowadza rozmowę z uczniem, której celem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, jego przyczyn, ustalenia sposobów rozwiązania sytuacji problemowej, omówienia konsekwencji.
 • Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy.
 • Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
 • Wychowawca informuje rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia i zapoznaje z materiałem dowodowym, a także o decyzji w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
 • We współpracy z rodzicami wychowawca zobowiązuje ucznia do zaprzestania stosowania cyberprzemocy oraz ustala konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań.
 1. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy
 • Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły.
 • Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę:
 1. rozmiar i rangę szkody;
 2. czas trwania prześladowania;
 3. świadomość popełnianego czynu;
 4. motywację sprawcy;
 5. rodzaj rozpowszechnianego materiału.
 6. Działania wobec ofiary cyberprzemocy
  • Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczną udzielaną przez specjalistę szkolnego.
  • Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.
 1. Sporządzenie dokumentacji z zajścia
 • Wychowawca oraz specjalista szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z przeprowadzonych rozmów. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.
 • Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je włączyć do dokumentacji (wydruki, opis, itp.).
 1. Powiadomienie sądu rodzinnego
 • Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły pisemnie informuje o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka.
 • W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty do sądu rodzinnego.