1. Każdy pracownik ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub podjęcia informacji, że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.

A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

 1. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:
 • Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei
 • Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu
 • Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów
 • Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie
 • Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność
 • Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań
 • Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu
 • Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
 • Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych
 • Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo
 1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne:
 • Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia
 • Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu występowania ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia
 • Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły
 • Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią

B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo
(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

 1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:
 • Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce
 • Informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców
 • Przekazują dziecko pod opiekę rodziców ( prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji)

C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

5.Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania:

 • Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych
 • Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli
 • Pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej poza szkołą
 • W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji
 • Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły

D. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa.

 1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi szkoły
 2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły
 3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań
 4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej
 5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców
 6. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych
 7. Udzielanie wsparcia uczniom
 8. Unikanie umedialniania problemu
 9. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.