• 1.

Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 3. Konwencja o Prawach Dziecka,
 4. Ustawa o Systemie Oświaty,
 5. Statut Szkoły.
 • 2.

Ustalenia programowe

 1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli wychowawców.
 2. Głos uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski.
 • Osobą wspierającą działania samorządu ułatwiającą (propagującą) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem.
 1. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców.
 2. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem.
 3. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.
 • 3.

Ustalenia organizacyjne

 1. Funkcja rzecznika zapisana jest w statucie szkoły.
 2. Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
 3. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.
 4. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
 5. Rzecznikiem może być nauczyciel wychowawca danej placówki oświatowej.
 6. Kadencja rzecznika trwa trzy lata i kończy się z chwilą powołania następcy.
 7. Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
 8. Wybory są powszechne i tajne.
 9. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.
 10. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i dyrekcji szkoły.
 • 4.

Tryb wyboru rzecznika

 1. Wskazanie przez uczniów poszczególnych klas kandydatów (max 3) wśród nauczycieli(wymagana jest zgoda nauczyciela).
 2. Ustalenie listy kandydatów (nauczyciele o największej liczbie wskazań).
 3. Rolę Komisji Wyborczej pełni Samorząd Uczniowski, który ustala termin i przeprowadza wybory.
 4. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.
 5. Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 6. Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
 7. Wręczenie aktu powołania rzecznika odbywa się wobec całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
 • 5.

Regulamin działania RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
 2. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:
 • na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
 • na wniosek samego Rzecznika.
  1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
  2. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawi Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

i pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I.

 1. Główna rola Rzecznika Praw Ucznia polega na ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw.
 2. Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
 • znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I;
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 • interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia;
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
 • kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych;
 • składanie raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i apelu szkolnym podsumowujących działalność w roku szkolnym.
  1. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
 • swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów trybu postępowania,
 • wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa,
 • zapoznania się z opinią stron konfliktu,
 • odstąpienia od podjęcia interwencji.
  1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, o ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły.
  1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
 • zapoznanie się opinią stron konfliktu, o podjęcie mediacji ze stronami,
 • w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie,
 • do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie, o po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
  1. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

Zasady wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

 1. Monitoring wizyjny może być wykorzystywany jedynie w celach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
 2. Nagrania z monitoringu zachowywane są przez 30 dni na dyskach twardych rejestratora. Systematycznie następuje nadpisywanie nagrań.
 3. Obrazów oraz nagrań z monitoringu nie udostępnia się rodzicom, uczniom oraz osobą trzecim. Informacje na temat zarejestrowanej sytuacji przekazują osoby upoważnione do odczytu czyli dyrekcja szkoły, sekretarz szkoły, przedstawiciel obsługi serwisowej. Odczytujący sporządzają notatkę służbową, potwierdzają jej prawdziwość swoim podpisem. Odczytu dokonują co najmniej dwie upoważnione osoby.
 4. Na wniosek Policji można wykonać kopię nagrania, która może być dowodem w prowadzonej sprawie.

 

Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie

I Przyjmowanie skarg i wniosków:

 1. Skargi i wnioski może przyjąć: wychowawca klasy, nauczyciel, pedagog szkolny, kierownik świetlicy, zastępcy dyrektora i dyrektor szkoły.
 2. Skarga lub wniosek niezwłocznie przekazywany jest dyrektorowi szkoły.
 3. Każdy wniosek lub skarga podlega rejestracji w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach pracy administracyjnej.
 4. Skarga lub wniosek ma formę pisemną lub ustną (telefoniczną ), może być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub pocztą.
 5. Skargi lub wnioski ustne wymagają sporządzenia notatki przez przyjmującego i potwierdzenie jej w późniejszym czasie przez osobę zgłaszającą.

II Załatwianie skarg i wniosków: 

 1. Skarga lub wniosek rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od jej złożenia.
 2. Skarga lub wniosek wymagający dodatkowego wyjaśnienia mogą być rozpatrywane w terminie 30 dni.
 3. Skargę lub wniosek załatwia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana.
 4. Załatwiający skargę lub wniosek przygotowuje notatkę służbową, która zawiera informacje: czego dotyczy skarga lub wniosek, kto składa, jak została załatwiona, w jakim terminie.
 5. Załatwiający skargę lub wniosek, w ustalonym terminie, wysyła pisemną odpowiedź osobie składającej.
 6. Jeżeli skarga lub wniosek były złożone z adnotacją „ do wiadomości…” to kopie odpowiedzi wysyła się do osób wskazanych.

III Tryb odwoławczy:

 1. Wszelkie sprawy sporne w załatwianiu skarg i wniosków rozpatruje organ wyższego rzędu:
  1. dla wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, kierownika świetlicy, zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły,
  2. dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Przy odwołaniach obowiązuje zachowanie drogi służbowej.
 3. Wszelkie odwołania sporządza się w formie pisemnej i rejestruje się w sekretariacie szkoły.

IV Dokumentacja dotycząca skarg i wniosków:

 1. Rejestr skarg i wniosków znajdujący się w sekretariacie szkoły.
 2. Oryginały skarg i wniosków oraz kopie odpowiedzi w dokumentacji szkoły.
 3. Roczne sprawozdanie z załatwiania skarg i wniosków w protokole Rady Pedagogicznej.