Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp6kwidzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.sp6kwidzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.20  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.12.28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji (plików cookies). Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.06.30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Bieżuńska adres poczty elektronicznej szostka@sp6.kwidzyn.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +55 279 34 44 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

RODO

Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Umieszczanie danych na stronie internetowej Szkoły ma na celu

 • informowanie o ważnych wydarzeniach w Szkole i środowisku,
 • propagowanie działań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły,
 • promowanie sukcesów dzieci, prezentacja wyników,
 • rozpowszechnianie ciekawych inicjatyw szkolnych, działalności uczniowskiej,
 • popularyzacja sportu, kultury, integracji w środowisku.

Dostępność architektoniczna

 1. Usytuowanie, lokalizacja obiektu, opis ogólny budynku.

1) Nazwa obiektu i lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie mieści się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 54.

Wejście główne (nr 1) do budynku znajduje się od ul. Grunwaldzkiej (strona zachodnia), boczne wejścia od strony ulicy Moniuszki (nr 2, 3, 4) i Sportowej (nr 10, 11) oraz dodatkowe wejścia przez boiska, dziedziniec (nr 5, 6) i plac zabaw (nr 7, 8, 9) – przejście od ulicy Żeromskiego.

Budynek szkoły od ul. Moniuszki (strona północna) jest połączony z budynkiem mieszkalnym, a od ul. Żeromskiego (strona wschodnia) – z miejską halą sportową. Wejście wewnętrzne (nr 12) na halę jest dostępne poprzez schody lub schodołaz z kondygnacji piwnicznej budynku (skrzydło III).

Bezpośrednio na terenie przyległym od ul. Moniuszki istnieje zatoczka dla pojazdów oraz możliwość czasowego zatrzymania się.

2) Budynek szkoły jest wolnostojący, murowany, trójskrzydłowy, jednopiętrowy, trzykondygnacyjny, składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej.

Po lewej stronie od wejścia głównego do szkoły znajduje się dyżurka, w której dostęp do szkoły nadzoruje wyznaczony pracownik szkoły.

Na parterze znajduje się dyżurka, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, toalety, sala gimnastyczna. Na pierwszym piętrze mieści się gabinet wicedyrektora, gabinety specjalistów, sale lekcyjne, toalety. W części piwnicznej (niski parter) są: sale zajęć, biblioteka, łącznik z halą (obiekt KCSiR).

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych, w tym wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku zapewniony jest bezkolizyjny dojazd bramami od ul. Moniuszki i od ul. Żeromskiego. Prowadzą one na dwa przyszkolne parkingi. Na parkingu od strony ul. Moniuszki wyznaczone są dwa miejsca dla pojazdów przywożących osoby niepełnosprawne. Szerokość dojazdu umożliwia poruszanie się pojazdów osobowych transportujących wózki osób niepełnosprawnych wraz z osobą niepełnosprawną lub pojazdów osób niepełnosprawnych. Drogi z parkingu do wejścia na teren szkoły są przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

Droga do wejścia nr 4 do szkoły, szerokość przejazdu i drzwi są przystosowane dla wózków inwalidzkich. W drzwiach jest dźwignia antypaniczna.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

W szkole jest 11 drzwi wejściowych, rozmieszczonych z każdej strony budynku, zgodnie z potrzebami, aby w sytuacji zagrożenia zapewnić ewakuację osób. Drogi ewakuacyjne i punkty zbiórki są oznakowane. Pracownicy szkoły zostali przeszkoleni zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. Wejście główne (nr 1) znajduje się od ulicy Grunwaldzkiej 54. Z wejścia od parkingu przy ulicy Moniuszki mogą korzystać tylko pracownicy i osoby niepełnosprawne. Z wejścia nr 4 od parkingu przy ul. Moniuszki mogą korzystać pracownicy za pomocą kart identyfikujących oraz z użyciem dzwonka osoby niepełnosprawne. Uczniowie wchodzą do budynku drzwiami mieszczącymi się po obu stronach szkolnego tarasu. Wejście od ulicy Sportowej jest przeznaczone głównie dla uczniów klas 1-3. W okresie korzystania przez uczniów z placu zabaw otwierane są dodatkowe dwa wejścia do budynku, łączące się z placem zabaw, przeznaczone dla uczniów klas 1-3. Szerokość drzwi, przejazdów dostosowana jest do ruchu wózków inwalidzkich.

W drzwiach (jednocześnie wyjściowych i ewakuacyjnych) zamocowane są dźwignie antypaniczne.

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem nr 1, 5, 10. Wejścia oprócz schodów posiadają podjazd (pochylnię) ułatwiającą poruszanie się na wózkach inwalidzkich

Wejścia nr 10 i 11 są zadaszone, posiadają schody (6 stopni) i poręcz od strony zewnętrznej ciągu komunikacyjnego, bez podjazdu. Umożliwiają poruszanie się samodzielne osób z nieznaczną niepełnosprawnością.

W dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, wszystkie wejścia są zamknięte i dozorowane. Przy wejściach nr 1, 4, 5, znajdują się domofony, a przy wejściu nr 10 dzwonek przyzywowy. Wejścia nr 1, 4 i 5 są monitorowane kamerami.

Poruszanie się po obiekcie osobom nie będącym stałymi użytkownikami obiektu, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich (samodzielne, z pomocą osób trzecich) jest niemożliwe.

Przy wejściu nr 1 do szkoły znajduje się dyżurka, w której dostęp do szkoły nadzoruje wyznaczony pracownik.

Po sygnale dzwonka nadzorujący wejście pracownik szkoły, postępuje zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole, udziela stosownych informacji.

Po procedurze wejścia, osoba nie będąca stałym użytkownikiem obiektu, w obecności pracownika, skierowana jest do pomieszczenia przy dyżurce szkoły, gdzie może uzyskać wszelkich oczekiwanych informacji czy załatwienia konkretnej sprawy. Pomieszczenie umożliwia bezpośrednie prowadzenie rozmów z innymi pracownikami szkoły.

Pracownik szkoły pomoże w wypełnieniu lub sporządzeniu wymaganej przy sprawie dokumentacji czy formularzy.

Dalsze poruszanie się po obiekcie osobom, możliwe jest tylko w obecności pracownika wskazanego przez dyrektora szkoły.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku głównym szkoły jest jeden dźwig osobowy (winda), umożliwiający osobom niepełnosprawnym przedostanie się z parteru na piętro. Winda nie jest skomunikowana z częścią piwniczną.

Komunikacja pionowa osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywać się może także z pomocą osób trzecich poprzez pomoc w poruszaniu się lub zniesienie i wyniesienie wózka z osobą niepełnosprawną, pomiędzy kondygnacjami lub na zewnątrz budynku.

W budynku od ul. Sportowej poruszanie się w układzie pionowym osobom z niepełnosprawnością ruchową jest możliwe z użyciem schodołaza i wózka, co należy wcześniej zgłosić pracownikowi szkoły.

Znajdujący się w skrzydle III w części piwnicznej korytarz prowadzi do drzwi wewnętrznych nr 12, które poprzez łącznik łączą szkołę z obiektem hali sportowej KCSiR.

Na parterze głównego budynku dostosowane są dwa pomieszczenia sanitarno-higieniczne (wc) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu  lub online.

Na terenie Szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

1) Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

2) Pies asystujący jako przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej lub asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, ma prawo wstępu na teren i obiekty szkoły po spełnieniu przez jego opiekuna wymagań prawnych. Konieczne jest w chwili wejścia i przebywania:

 1. a) wyposażenie psa asystującego w uprząż i odpowiednie jego oznakowanie, a ze względów bezpieczeństwa powinien mieć założony kaganiec,
 2. b) posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz aktualne zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne (książeczka zdrowia psa) o wykonaniu wymaganych szczepień.

3) Na żądanie Dyrektora Szkoły, należy okazać wymagane dokumenty: certyfikat oraz książeczkę zdrowia psa. Ich brak lub nieokazanie, może skutkować odmową wejścia na teren i do obiektów szkoły.

4) Osoba z psem może wejść do obiektów Szkoły wejściem nr 1. Decyzję o tym czy pies może towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością podczas pobytu w szkole, oraz o tym, czy pies będzie w kagańcu, czy pozostawiony, uwiązany przed wejściem, podejmuje każdorazowo Dyrektor Szkoły.

5) Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.