W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrz szkolne postępowanie wyjaśniające.

1.Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą  z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem).

  1. Włącza w rozmowę wyjaśniającą wicedyrektora, specjalistę szkolnego  i wychowawcę klasy.
  2. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:
  • upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/,
  • upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/.
  1. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.

5 Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.

  • Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się  naruszenie godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.
  • W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.