1. Szkoła może organizować dla uczniów i wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, w tym wycieczki i imprezy zagraniczne.
 2. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, procedurą oraz „Regulaminem organizacji wycieczek i imprez szkolnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie”.
 3. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka (np.: Uczniowskie Kluby Sportowe, Biura Turystyki

i Wypoczynku).

 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 2. Wychowawcy klas, koordynator świetlicy lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć organizacji wycieczki/imprezy klasowej, świetlicowej lub każdej innej dyrektorowi szkoły do końca września danego roku szkolnego i zapisują je w szkolnym planie krajoznawstwa i turystyki.
 3. Plan krajoznawstwa i turystyki na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły.
 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
 • wycieczki przedmiotowe,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne (np.: biwaki, konkursy, turnieje …),
 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,
 • imprezy wyjazdowe (np.: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne …).
 1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Wyznacza się cele, o których informowani są jej uczestnicy. Są to w szczególności:
  • Poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
  • Poznanie kultury i języka innych państw.
  • Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
  • Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.
  • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
  • Podnoszenie sprawności fizycznej.
  • Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
  • Przeciwdziałanie patologii społecznej.
  • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, liczbę opiekunów oraz sposób sprawowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 3. Plan wycieczki/imprezy powinien zawierać następujące elementy:
 • klasę – ilość uczniów,
 • termin,
 • trasę – miejsce,
 • formę wycieczki/imprezy (wycieczka przedmiotowa, wycieczka krajoznawczo- turystyczna, impreza krajoznawczo-turystyczna, impreza turystyki kwalifikowanej i obóz wędrowny, impreza wyjazdowa
 • imienną propozycję opiekunów,
 • osobę/instytucję odpowiedzialną za współorganizację.
 1. W oparciu o plan wycieczki, na 14 dni przed wycieczką/imprezą kierownik wypełnia:
  • kartę wycieczki/imprezy,
  • listę uczestników wycieczki, która powinna zawierać:
 2. klasę,
 3. nazwisko i imię dziecka,
 4. datę i miejsce urodzenia,
 5. pesel,
 6. adres zamieszkania/zameldowania,
 7. numer telefonu do rodziców /opiekunów,
 8. spis opiekunów.

3) regulamin wycieczki podpisany przez uczniów.

 1. Przed wycieczką/imprezą kierownik wycieczki zobowiązany jest do powiadomienia ajenta szkolnego o ilości osób korzystających z obiadów a nieobecnych w danym dniu z powodu wycieczki; poinformowaniu rodziców uczniów o planowanej wycieczce oraz przypomnieniu wicedyrektorowi szkoły o terminie wycieczki i sporządzeniu dla niego listy uczniów pozostających w szkole.
 2. Zbieraniem pieniędzy na wycieczkę zajmuje się wychowawca klasy lub osoba przez niego upoważniona. Pieniądze przekazywane są na konto rady rodziców Wszystkie rachunki i faktury powinny być wystawione na radę rodziców.
 3. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Opiekun wycieczki (wychowawca klasy) przygotowuje w dwóch egzemplarzach odpowiednią dokumentację, z których jeden zostaje w szkole a drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki. Po powrocie z wycieczki kopia pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
 5. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję kart wycieczek szkolnych.
 6. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki/danego punktu programu.
 7. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż 15 minut przed przewidywaną godzina rozpoczęcia podróży. Należy wtedy:
 • sprawdzić listę obecności,
 • przypomnieć program i regulamin wycieczki,
 • sprawdzić ubiór i ekwipunek uczestników,
 • właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu,
 • dopilnować, by wszystkie bagaże znajdowały się na półkach bądź w schowkach/ lukach bagażowych.
 1. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o sposobie zachowania się w czasie nieszczęśliwego wypadku.
 2. W przypadku organizacji wycieczki zagranicznej konieczna jest akceptacja organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego.
 3. Przy organizacji wycieczki zagranicznej istnieje konieczność ubezpieczenia uczestników wycieczki/imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Wykupienie ubezpieczenia nie jest obligatoryjne dla wycieczek/imprez organizowanych na terenie Polski.
 4. Kierownik lub opiekunowie wycieczki, biorący udział w wycieczce zagranicznej powinni znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym.