W przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego i nauki:

 1. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.
 2. Telefonicznie, lub w razie potrzeby pisemnie, powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.
 3. Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt.
 4. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców wysłać do rodziców pisemne upomnienie o braku realizacji obowiązku szkolnego, zawierające również informację o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku dalszego niewypełniania obowiązku szkolnego.
 5. W przypadku braku efektów prowadzonych działań, po upływie siedmiu dni dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu którym jest właściwa gmina. Wymagane dokumenty to:
 6. Wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nałożenie grzywny w celu przymuszenia.
 7. Tytuł wykonawczy wystawiony przez dyrektora szkoły z załączonym upomnieniem oraz dowodem jego doręczenia
 8. Powiadomić pisemnie sąd rodzinny.

 

Postępowanie w przypadku spóźnień lub wagarów:

Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia w trakcie trwania zajęć edukacyjnych jest równoznaczne z ucieczką z lekcji (bez możliwości usprawiedliwienia).

 1. Nauczyciel zajęć dokonuje wpisu spóźnienia, nieobecności ucznia do dziennika lekcyjnego.
 2. Nieobecność ucznia, który był w danym dniu na wcześniejszych zajęciach (co wynika z zapisu w dzienniku lekcyjnym), a na danej lekcji nie pojawił się i nie ma zapisu o jego zwolnieniu z zajęć, nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć w uwagach i zgłasza po zajęciach wychowawcy z podejrzeniem ucieczki ucznia ze szkoły.
 3. Nauczyciel fakt ten zgłasza specjaliście szkolnemu, który telefonicznie informuje rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia o jego nieobecności.
 4. W przypadku powtarzających się spóźnień ucznia, wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w celu ustalenia przyczyn
 5. Poinformowanie rodziców o licznych spóźnieniach ucznia na lekcje. Podjęcie środków zaradczych we współpracy z rodzicem oraz uczniem.
 6. Kary stosowane zgodnie z WSO i Statutem.