1) W przypadku zgłoszenia kradzieży przez poszkodowanego lub innych uczniów nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym incydencie. Gdy sytuacja miała miejsce na jego lekcji uczestniczy do końca w rozwiązaniu problemu.

2) Nauczyciel interweniujący dąży do zidentyfikowania osób biorących udział w zdarzeniu (sprawcę, świadków i innych osób) oraz ustalenia okoliczności zajścia.

Proponowane sposoby ustalenia okoliczności zdarzenia w zależności od specyfiki sytuacji:

  1. Rozmowa indywidualna z poszkodowanym.
  2. Rozmowa indywidualna ze sprawcą lub osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia (zgodnie z zasadami dyskrecji).
  3. Rozmowa z ewentualnymi świadkami zdarzenia.
  4. Poinformowanie klasy o zaistniałym zdarzeniu i próba ustalenia istotnych dla sprawy faktów.

3) Zawiadomienie Dyrektora o zaistniałym incydencie.

4) Zgłoszenie faktu kradzieży na policję (o czym decydują wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem po oszacowaniu wagi sprawy i wartości szkody).

5) W sytuacji ustalenia sprawcy kradzieży wezwanie jego rodziców (prawnych opiekunów), poinformowanie ich o zaistniałym zdarzeniu i ewentualnych konsekwencjach, zastosowanych sankcjach, zgodnie ze Statutem, co ustala wcześniej wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem.

6) Sporządzenie przez wychowawcę stosownej notatki.

  1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu specjalistę szkolnego.
  2. We współpracy ze specjalistą szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez wychowanka ( z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
  3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców ( do teczki wychowawcy).
  4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży.
  5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną w Statucie Szkoły.