1. Wypadki uczniów

Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zaobserwował lub dowiedział się o wypadku ma obowiązek:

1) Zapewnić dziecku opiekę, odizolować go od innych uczniów.

2) W celu ustalenia okoliczności wypadku porozmawiać z poszkodowanym dzieckiem (o ile to możliwe) i świadkami wypadku.

3) Udzielić pierwszej pomocy, a przy ciężkim wypadku – zapewnić opiekę pozostałym dzieciom i wezwać lekarza.

4) Osoba interweniująca jest zobowiązana poinformować o zdarzeniu wychowawcę i Dyrektora.

5) Dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów).

6) W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub nieprzybycia rodziców/prawnych opiekunów po dziecko, szkoła wyznacza osobę, która zapewni poszkodowanemu opiekę do momentu przekazania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom.

7) W przypadku, gdy nie ma przy dziecku rodziców (prawnych opiekunów), a pogotowie musi zabrać poszkodowanego do szpitala, obowiązkiem osoby interweniującej lub innego pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora jest towarzyszenie uczniowi w drodze do szpitala i do chwili pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) lub do momentu podjęcia przez lekarzy decyzji o hospitalizowaniu.

8) Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach wieczornych (np. w czasie dyskoteki klasowej), gdy nie ma Dyrekcji szkoły i pielęgniarki, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z zasadami bhp i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym Dyrektora szkoły (telefonicznie). Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ wypadkowi.

  • Jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki/”zielonej szkoły” wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
  • Nauczyciel będący świadkiem wypadku, pełniący dyżur lub wychowawca ucznia sporządza zgodnie z przepisami prawa protokół powypadkowy w ciągu 21 dni od zdarzenia.