Postanowienia ogólne:

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez najemcę dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas przerw obiadowych.
 3. Aktualny jadłospis i ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej podane są do wiadomości zainteresowanych poprzez wywieszenie w stołówce szkolnej.
 4. Stołówka wydaje obiady w wyznaczonych godzinach: 11.30 – 14.30.

 Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

 1. Uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne.
 2. Uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane przez MOPS oraz innych sponsorów.
 3. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

Zasady zachowania na stołówce

 1. Podczas wydawania posiłków osoby, które nie korzystają ze stołówki, nie mogą w niej przebywać.
 2. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków na przerwach w stołówce dyżur pełnią nauczyciele, nauczyciele świetlicy oraz uczniowie klas starszych.
 3. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki.
 4. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
 5. W stołówce obowiązuje cisza.
 6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 7. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 8. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

Za rażące naruszenie regulaminu stołówki, wobec ucznia może zostać wszczęta odpowiednia procedura postępowania.