Uczniowie mają prawo do:

 1. Ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
 2. Uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
 3. Uczniowie mają obowiązek:
 4. przychodzić do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
 5. przebywać podczas przerw na terenie szkoły
 6. podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,
 7. powiadamiać nauczyciela, wychowawcę, dyrekcję Szkoły o uszkodzonym sprzęcie lub pomocy dydaktycznej i o innych sytuacjach związanych z pojawieniem się zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz osób znajdujących się na terenie Szkoły,
 8. wchodzić do sal lekcyjnych, pracowni i gabinetów pod opieką nauczyciela,
 9. po ostatniej lekcji w danym dniu (klasy 1-3 pod opieką nauczyciela) niezwłocznie opuścić szkołę (klasy 1-3 pod opieką rodzica lub opiekuna),
 10. o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi.
 11. Uczniów obowiązuje zakaz:
 12. zapraszania do szkoły osób obcych,
 13. noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,
 14. picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków psychoaktywnych i przynoszenia wymienionych substancji na teren szkoły;
 15. siadania na parapetach,
 16. stukania, uderzania przedmiotami, otwierania okien na oścież oraz wychylania się przez okna, jak i wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów,
 17. przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 18. niszczenia mienia szkoły,
 19. używania podczas pobytu w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych służących do zapisu obrazu i dźwięku.