1. Telefoniczne poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) o złym samopoczuciu dziecka.
  2. Ustalenie formy pomocy za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).
  3. Przekazanie dziecka pod osobistą opiekę rodzica (prawnego opiekuna).
  4. W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) w domu, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel.