Wychowawca podejmuje następujące kroki:

1.Powierza opiekę nad uczniem– ofiarą czynu karalnego pielęgniarce lub osobie przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy. To ona decyduje o konieczności ewentualnego wezwania pogotowia.

2.Powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia, pamiętając, aby informacją zawierała:

  • zwięzły opis zdarzenia,
  • opis aktualnego stanu fizycznego i psychicznego ofiary,
  • kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego ofierze.