1. Pracownik szkoły stwierdzający szkodę jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Dyrektora.
  2. Osoby wyznaczone przez Dyrektora dokonują diagnozy sytuacji w celu ustalenia sprawcy/sprawców zdarzenia, szkoła dokonuje wstępnego kosztorysu zaistniałej szkody.
  3. Szkoła powiadamia rodziców ucznia/uczniów o zaistniałej sytuacji, a następnie przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami w ich obecności. Obliguje rodziców do pokrycia kosztów naprawy lub dokonania zakupu potrzebnych artykułów na kwotę ustaloną przez Dyrektora.
  4. Dyrekcja może również podjąć decyzję o skierowaniu sprawcy/sprawców do wykonania określonych prac społeczno- użytecznych na rzecz szkoły.
  5. W stosunku do ucznia/uczniów wyciągnięte zostaną konsekwencje wychowawcze zgodnie ze Statutem.
  6. W przypadku dużych strat lub braku możliwości wykrycia sprawców szkoła powiadamia o zdarzeniu policję.