1. Odebranie uczniowi papierosów przez nauczyciela interweniującego. Zobligowanie ucznia do zaprzestania takiego zachowania oraz do dalszego palenia papierosów.
  2. Rozmowa nauczyciela interweniującego lub wychowawcy z uczniem mająca na celu ustalenie ewentualnych innych uczestników. Sporządzenie notatki informacyjnej ze zdarzenia do dziennika.
  3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych – przekazanie ucznia rodzicom (opiekunom prawnym).
  4. Rozmowa wychowawcy z uczniem/uczniami biorącymi udział w zajściu – profilaktyka zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z palenia tytoniu na terenie szkoły.
  5. Przekazanie informacji przez wychowawcę rodzicom (opiekunom prawnym) o zaistniałym fakcie wraz z podjętymi przez szkołę sankcjami zgodnymi ze Statutem oraz konsekwencjami wynikającymi z dalszego palenia papierosów przez ucznia (informacja zostanie przesłana do Sądu Rodzinnego).
  6. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną przez specjalistę szkolnego.