Wstępne ustalenia

 1. Strój ucznia.

Używanie jednolitych strojów uczniowskich

1) W szkole obowiązuje: bluza, koszula, t-shirt w kolorze chabrowym z tarczą szkoły (regulamin noszenia mundurka)

2) Jeden dzień w tygodniu (piątek) jest dniem „kolorowym” i w tym dniu uczniowie są zwolnieni z obowiązku noszenia mundurka, jednak ich ubiór powinien być schludny.

3) Uczniowie w dni powszednie zobowiązani są do noszenia jednolitych strojów uczniowskich na terenie, za jego brak uczeń będzie ponosił konsekwencje w postaci wpisu do dziennika uwag (pięć uwag w roku szkolnym uniemożliwia uzyskanie oceny wzorowej z zachowania).

4) Podczas uroczystości szkolnych każdego ucznia obowiązuje strój galowy: mundurek szkolny, biała koszula lub bluzka, krawat i granatowe lub czarne spodnie albo spódnica.

5) Uczniowie pod jednolitym strojem uczniowskim mogą nosić dowolne, lecz schludne ubranie.

6) Noszenie jednolitego stroju nie jest wymagane podczas wycieczek szkolnych.

7) Na lekcjach wychowania fizycznego uczeń jest zwolniony z obowiązku noszenia mundurka – pozostawia go w szatni, a na lekcji uczestniczy w stroju sportowym.

8) Uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie (brak mundurka uczeń zgłasza wychowawcy klasy lub dyrektorowi, kolejny jego brak będzie odnotowany w zeszycie uwag a zapis będzie brany pod uwagę przy wystawianiu przez wychowawcę oceny zachowania).

9) W szkole obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy.

10) Strój odświętny obowiązuje w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, sprawdzianu oraz imprez okolicznościowych.

11) Obowiązuje lekkie obuwie zamienne (sportowe trampki lub tenisówki).

 1. Wygląd ucznia.

Uczniowie nie mogą mieć makijażu oraz pomalowanych paznokci

 • makijaż, pomalowane paznokcie, pofarbowane włosy będą rzutować na ocenę z zachowania – trzy uwagi uniemożliwiają uzyskanie wzorowego zachowania, kolejne trzy zachowania bardzo dobrego;
 • zaleca się upięcie długich włosów;
 • dopuszcza się noszenie delikatnej i skromne biżuterii;
 1. Uczeń może przebywać na korytarzu szkolnym od 745.
 2. Odpowiedzialność za wcześniejsze przybycie ucznia do szkoły ponoszą rodzice.
 3. Po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia w okresie regulowanym rozporządzeniem dyrektora szkoły.
 4. Na terenie budynku szkolnego (również w sali gimnastycznej) obowiązuje obuwie zmienne.
 5. Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione.
 6. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 7. Uczniowie mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie przerw.
 8. Zwolnienie ucznia z części zajęć następuje na podstawie osobistej prośby rodziców lub potwierdzenia telefonicznego.
 9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
 10. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

13.W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą kary zapisane w Statucie.

Uczeń:

 • dba o kulturę języka (nie używa wulgaryzmów, nie przezywa kolegów, posługuje się zwrotami grzecznościowymi: „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”, „dzień dobry”, do widzenia”),
 • w czasie rozmowy z osobami dorosłymi stoi, nie trzyma rąk w kieszeniach i nie żuje gumy,
 • nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,
 • nie bije się z kolegami,
 • nie pali papierosów i nie stosuje innych używek,
 • nie zaśmieca szkoły, nie niszczy mienia szkolnego,
 • w czasie apelów, akademii i innych uroczystości stoi w wyznaczonym miejscu (w wyjątkowych wypadkach siedzi), nie rozmawia, podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego przyjmuje postawę baczność.