1. Zapewnić bezpieczeństwo przez odizolowanie.
  2. W miarę możliwości ustalić, jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia.
  3. Wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) i podać ustalone informacje.
  4. Udzielić pierwszej pomocy – powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego  i dyrekcję szkoły.
  5. Powiadomić Policję (nr  997 lub rejonowy komisariat) i podać ustalone informacje   (o dalszym postępowaniu wobec dziecka decyduje lekarz, nie rodzic, nauczyciel  ani Policja; do czasu ewentualnego przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel).
  6. Telefonicznie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.
  7. Współpracować z Policją, która podejmuje dalsze czynności i ewentualnie kieruje materiały do sądu rodzinnego.
  8. Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę,   w tym ewentualnie spisać kontrakt.
  9. Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni)   oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę.
  10. Powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem.