1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga szkolnego, z którym udaje się na wywiad środowiskowy do miejsca zamieszkania ucznia.
  2. W przypadku potwierdzenia złej sytuacji domowej ucznia pedagog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
  3. Problem zostaje objęty praca zespołu wychowawczego w celu udzielenia pomocy dziecku.
  4. Pedagog szkolny nawiązuje współpracę z GOPS oraz informuje na piśmie o sprawie sad rodzinny.