PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkol-nego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz.1616).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wycho-wania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicz-nych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1647).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przed-szkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumen-tacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. , poz. 60).
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r. poz. 703).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 r. poz. 1635).
 11. Warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby eduka-cyjne, wynikające w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z przewlekłej choroby,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni.
 4. Do zadań wszystkich pracowników pedagogicznych w szkole należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

 1. a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 2. b) szczególnych uzdolnień,
 3. b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 4. Do zadań specjalistów szkolnych należy:
 • Pedagog, psycholog
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 9. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 10. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Logopeda

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz pozio-mu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymu- lacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współ-pracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 6. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Doradca zawodowy

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wy-borem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycholo-giczno- pedagogicznej.

4) Terapeuta pedagogiczny

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 6. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 7. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Podstawę udzielania uczniowi pomocy stanowi:

1) informacja przekazana przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

2) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób),

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (liczebność grupy: do 8 osób),

4) zajęć specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób),
 2. b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób),
 3. c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy: do 10 osób),
 4. d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób),

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) warsztatów,

8) porad i konsultacji.

 1. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:

1) porady,

2) konsultacje,

3) warsztaty,

4) szkolenia.

 1. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologicznopedagogicznej, o których mowa w ust. 12, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym.
 2. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 12 pkt 1-4 wynosi 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 min, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 3. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego, organizowane zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnie. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia realizowane są w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 min, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 1. Udział ucznia w formach, o których mowa w § 1 ust. 12 pkt 1-4, jest możliwy po wyrażeniu zgody przez jego rodziców. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie.
 2. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest obowiązkiem wycho- wawcy klasy; odbywa się ono we współpracy z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, specjalistami szkolnymi lub innymi podmiotami wymienionymi w § 1 ust.2.
 3. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnej formie pomocy psychologicznopedagogicznej oraz o zakończeniu udzielania tej formy decyduje dyrektor szkoły.
 4. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje obecność ucznia w tych zaję- ciach i jego postępy.
 5. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:

1) złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą,

2) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

 1. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy uczniowi wychowawca klasy informuje jego rodziców.
 2. Tryb udzielania i organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej w szkole:
 3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści rozpoznają i zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia oraz rozpoznają indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia i czynniki środowiskowe wpływające na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel, wycho-wawca lub specjalista, niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 5. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologi-czno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-peda-gogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 6. Wychowawca w formie pisemnej np. przez dziennik elektroniczny, informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

2) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno– kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społe-czne, inne o charakterze terapeutycznym.

 1. O ustalonych formach pomocy w danym roku szkolnym rodzice ucznia są informowani w postaci zgody na uczestnictwo w zajęciach, którą podpisują i oddają osobie prowadzącej zajęcia.
 2. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia.
 3. Osobą odpowiedzialną za efekty udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej są osoby udzielające pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 4. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psycholo- giczno- pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców i uczniów.
 • Tryb organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Złożenie w sekretariacie Szkoły przez rodzica, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest jednoznaczne ze zgodą na organizowanie dla ucznia pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez Szkołę.
 2. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie.
 3. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, wychowawca oddziału zwołuje zespół składający się z nauczy-cieli uczących ucznia oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (załącznik nr 1).
 4. Wychowawca koordynuje spotkanie ww. zespołu oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 5. Zespół opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną zawartą w Ipet (załącznik nr 2).
 6. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności:
 • opis stanu zdrowia, poziom sprawności intelektualnych, współwystępujące sprzężenia, funkcje rozwojowe najlepiej rozwinięte, funkcje rozwojowe najsłabiej rozwinięte, predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania ucznia.
 • mocne i słabe strony ucznia w zakresie funkcji rozwojowych.
 • ocenę efektywności wdrażanego indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego oraz przyczyny niepo-wodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjo-nowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie, także napotkane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.
 1. Zespół w terminie 30 dni od złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywi- dualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET).
 2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET-u jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku .
 3. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.
 4. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści pracujący z uczniem.
 5. Spotkania zespołu mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub dyrektora.
 6. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców ucznia każdorazowo jest odpowiedzialny wychowawca oddziału.
 7. O spotkaniach wychowawca w ustaleniu z Dyrektorem Szkoły informuje rodziców ucznia przez dziennik elektroniczny w terminie – tydzień przed spotkaniem.
 8. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z uczniem lub innych osób.
 9. O terminach spotkań zespołu w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, są informowani rodzice ucznia poprzez dziennik elektroniczny, którzy ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.
 10. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez Szkołę, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).
 11. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia.
 12. Rodzice ucznia otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

2) indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

 1. IPET jest odbierany przez rodzica osobiście, za pisemnym potwierdzeniu odbioru.
 2. Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zespół opracowuje IPET w terminie:
 4. a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w Szkole lub
 5. b) 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. Odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy są osoby jej udzielającej, bezpośrednio pracujące z uczniem.
 7. Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje rozporządzenie.
 8. Obieg opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

1.Oryginał orzeczenia lub opinii rodzice dostarczają osobiście do sekretariatu szkoły, gdzie jest rejestrowany i przeka-zywany pedagogowi lub psychologowi szkolnemu, którzy prowadzą dokumentację w tym zakresie.

 1. Jeśli rodzice dostarczą opinię czy orzeczenie wychowawcy klasy, należy je przekazać do sekretariatu szkoły.
 2. W przypadku opinii pedagog/ psycholog szkolny: konsultuje wyniki badań i sposoby realizacji zaleceń z rodzicami ucznia, wychowawcą oraz nauczycielem prowadzącym zalecane zajęcia oraz dołącza formularz obiegowy do opinii.
 3. Wychowawca jest koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojej klasy, udostępnia dokument nau-czycielom uczącym w danej klasie.
 4. Każdy z nauczycieli uczących danego ucznia po zapoznaniu się z dokumentem składa podpis na karcie obiegowej (tytuł: Wykaz nauczycieli, którzy zapoznali się z opinią PP-P ucznia). W miarę potrzeby kontaktuje się z jego rodzicami i współpracuje przy właściwej realizacji zaleceń na linii szkoła – dom.
 5. Rodzice są zobowiązanie do regularnego posyłania swego dziecka na zajęcia przydzielone uczniów w ramach udzie-lonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i współpracy nad realizacją zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu dostarczonym do szkoły.
 6. Dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 1 ust. 12 pkt. 1-4, prowadzi się dziennik elektroniczny, do którego wpisuje się:

1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,

2) oddział, do którego uczęszczają,

3) adres poczty elektronicznej rodziców oraz numery ich telefonów,

4) indywidualny program pracy z uczniem.,

5) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,

6) tygodniowy plan zajęć,

7) data i czas trwania zajęć,

8) tematy przeprowadzonych zajęć,

9) ocenę postępów,

10) wnioski do dalszej pracy,

11) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

 1. W przypadkach nieuzasadnionej absencji prowadzący zajęcia powiadamiają bezpośrednio rodziców dziecka i zgłaszają problem wychowawcy klasy. We współpracy z wychowawcą podejmują działania mające zapobiegać dalszej absencji.
 2. Pedagog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 3. Wzory druków wykorzystywanych w rozwiązaniach organizacyjnych szkoły przy udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.
 4. Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.