PODSTAWA PRAWNA:  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 1.09.2017, poz. 1591) oraz §7 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017 r. (Dz. U. z dnia 14.09.2017 r. poz. 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

  1. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę :
  2. a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
  3. b) poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,
  4. c) Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),
  5. d) innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS.

2.Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

3.Opinia o uczniu Szkoły Podstawowej nr 6 im. dra Władysława Gębika jest przygotowywana przez wychowawcę, nauczyciela bądź specjalistę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku z sekretariatu szkoły.

4.Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły i numerem.

5.Opinia powinna zawierać tylko takie informacje, na które sporządzający ją ma potwierdzenie w swojej dokumentacji oraz uzyskał informacje z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę.

6.Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę.

8.Kopię wydanej informacji (opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej.

9.Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.