1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Opiekę podczas przejść i przejazdów sprawują nauczyciele szkoły i dodatkowi opiekunowie.
 3. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia – trener/ instruktor.
 4. W pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy, którzy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego członka grupy i przekazania trenerowi/ instruktorowi.
 5. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu. O sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczeń powiadamia opiekuna.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia na pływalni dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 Kwidzynie odbywają się według szkolnego planu lekcji skoordynowanego z grafikiem ustalonym przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji na dany rok szkolny.
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie uczestniczący w zajęciach na pływalni w tym samym terminie stanowią wspólną grupę uczestników.
 3. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele, trenerzy/instruktorzy i dodatkowi opiekunowie.
 4. Dodatkowymi opiekunami grupy stają się towarzyszący uczniom podczas wyjścia lub wyjazdu na pływalnię rodzice/ prawni opiekunowie oraz trenerzy/ instruktorzy.
 5. Uczniowie wyruszają na zajęcia ze szkoły (miejscem zbiórki jest hol szkoły lub inne miejsce ustalone z nauczycielem- opiekunem). Po zajęciach wracają do szkoły na kolejne planowe zajęcia lub przechodzą pod opiekę rodziców/ prawnych opiekunów.
 6. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i w drodze powrotnej ze szkoły lub pływalni do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
 7. Odbiór dziecka ze szkoły następuje w holu szkoły o wyznaczonej godzinie, niezwłocznie po powrocie z pływalni.
 8. Po powrocie z pływalni do szkoły dzieci, które mają kolejne lekcje zgodnie z planem udają się do klas lub do świetlicy szkolnej.

III. ZADANIA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

 1. Pobranie listy uczestników od wychowawcy lub jego zastępcy lub trenera/ instruktora pływania.
 2. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – pływalnia – szkoła.
 3. Przypomnienie dzieciom o zabraniu plecaków/toreb z przyborami na pływalnię przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – pływalnia – szkoła.
 4. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania (zasady ruchu drogowego).
 5. Zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem pływalni miejskiej.
 6. Sprawowanie opieki nad grupą od momentu zbiórki w holu szkoły do momentu przekazania grupy trenerom/ instruktorom.
 7. Sprawowanie opieki nad grupą od momentu przejęcia grupy od trenerów/ instruktorów do momentu powrotu do szkoły.
 8. Nauczyciel – opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć na pływalni oraz w samochodzie (busie, autokarze).

IV. ZADANIA OPIEKUNA DODATKOWEGO

 1. Dodatkowym opiekunem grupy staje się towarzyszący uczniom podczas wyjścia/ wyjazdu na pływalnię rodzic/ prawny opiekun, a także trener/ instruktor.
 2. Rodzic/ prawny opiekun oraz trener/ instruktor uzyskuje zgodę na bycie dodatkowym opiekunem od koordynatora zajęć na pływalni/ wychowawcy klasy.
 3. Dodatkowy opiekun zna zasady bezpieczeństwa, obowiązujące podczas wyjścia/ wyjazdu na pływalnię.
 4. Współdziała z nauczycielem- opiekunem w zakresie realizacji zadań nauczyciela- opiekuna.
 5. Dodatkowy opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć na pływalni oraz w samochodzie (busie, autokarze).

V. ZADANIA UCZNIA–UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. Uczestnikiem zajęć na pływalni są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie z klas IV-VIII z oddziałów sportowych o profilu pływackim, uczniowie realizujący fakultet pływacki oraz dla uczniowie klas II – III w ramach zajęć wychowania fizycznego – nauka pływania, wpisani na listę uczestników na dany rok szkolny, przydzieleni do danej grupy.
 2. Uczestnik zajęć na pływalni przestrzega postanowień zawartych w „Statucie Szkoły”, Regulaminie wyjść i wyjazdów na basen i regulaminach pływalni miejskiej.
 3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa (zasady ruchu drogowego).
 4. Wykonuje polecenia oraz dostosowuje się do nakazów i zakazów wydawanych przez opiekunów grupy.
 5. Punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki (hol lub inne miejsce zbiórki w szkole, wyznaczone przez nauczyciela).
 6. Pilnuje swoich rzeczy, bierze odpowiedzialność za ich zabieranie z każdego miejsca pobytu: szkoła –– pływalnia – szkoła.
 7. Samodzielnie się przebiera.
 8. Utrzymuje porządek na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.

VI. ZADANIA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. Zapoznaje się z postanowieniami zawartymi w „Statucie Szkoły”, Regulamin wyjść i wyjazdów zorganizowanych przez szkołę na Pływalnię Miejską w Kwidzynie przy ul. Słowackiego i ul. Wiejskiej.
 2. Zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa (zasady ruchu drogowego) i przypomina je dziecku.
 3. Punktualnie przyprowadza dziecko na miejsce zbiórki (hol szkoły) oraz punktualnie je odbiera (bezpośrednio po zajęciach lub w holu szkoły).
 4. Nieobecność dziecka na zajęciach zgłasza nauczycielowi – opiekunowi grupy lub koordynatorowi zajęć na pływalni/ wychowawcy klasy (dzień przed zajęciami lub jak najwcześniej).
 5. Odpowiada za przygotowanie dziecka do zajęć.
 6. Ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody spowodowane przez dziecko.