1. Kontakt dziecka ze szkołą rozpoczyna się na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego i obejmuje:

1) obserwację zajęć prowadzonych w klasach pierwszych podczas dni otwartych,

2) udział w wybranych imprezach na terenie szkoły.

  1. Z początkiem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznają się z budynkiem szkolnym, pracownikami szkoły oraz poznają zasady funkcjonowania w nowym środowisku.
  2. W pierwszym okresie nauki nauczyciele dokonują diagnozy rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, posługując się kartą opracowaną przez siebie oraz analizując inne dostępne dokumenty dotyczące dziecka.
  3. Na podstawie uzyskanych informacji i kart przedszkolnych dziecka sześcioletniego wychowawcy wraz ze specjalistą szkolnym decydują o rodzaju ewentualnej pomocy.
  4. Wychowawcy w pierwszych dniach nauki stosują metody i formy pracy integrujące zespół klasowy.
  5. W trakcie trwania nauki pierwszoklasiści uczą się współpracy w zespole klasowym, uczestniczą w zabawach i imprezach  szkolnych wspólnie z kolegami klas II (ślubowanie klas I, pasowanie na czytelnika, zabawy karnawałowe, wycieczki itp.).
  6. Uczniowie klas I, w początkowym okresie nauki, zapoznają się z prawami i obowiązkami ucznia oraz tradycjami  i zwyczajami Szkoły Podstawowej nr 6.
  7. Pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki przez pierwszoklasistów organizuje się spotkanie z ich rodzicami, w celu zapoznania z organizacją pracy szkoły.
  8. Na pierwszym zebraniu rodzice uczniów klas I zapoznają się z wymaganiami stawianymi przed uczniami, ofertą dodatkowych zajęć organizowanych dla uczniów klas I – III. Wśród rodziców przeprowadza się ankietę, której celem jest zdiagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, uzyskanie danych osobowych i pozostałych informacji o dziecku.