1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków, lub innych substancji psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
 • przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
 • wychowawca informuje o fakcie specjalistę szkolnego i dyrektora szkoły;
 • wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. Uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania natomiast rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 • Wychowawca może zaproponować rodzicom w ramach interwencji profilaktycznej skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie terapeutycznym;
 • Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły wówczas dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
 1. Działania pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych:
 • powiadomienie wychowawcy klasy;
 • odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego;
 • zawiadomienie o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego stawienia się w szkole;
 • wezwanie przez pielęgniarkę szkolną lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
 1. przekazanie dziecka rodzicom (prawnym opiekunom);
 2. sporządzenie przez wychowawcę lub inną osobę wskazaną przez dyrektora notatki o przekazaniu dziecka pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego (notatkę podpisują rodzice/opiekunowie, nauczyciel przekazujący dziecko);
 • w sytuacji, gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu dziecka w szkole lub przeniesienia do placówki służby zdrowia bądź przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia z dyrektorem szkoły;
 • dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 1. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien ją zabezpieczyć do przyjazdu policji oraz powiadomić dyrektora szkoły.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania:
 • w obecności innej osoby (specjalisty szkolnego, wychowawcy, dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tą substancję, pokazał zawartość torby szkolnej, szafki oraz odzieży wierzchniej.
 • powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
 • gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję.
 1. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji należy powiadomić dyrektora szkoły, zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły oraz uniemożliwić dostęp innym uczniom do tych przedmiotów.