1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiada-mia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 2. Zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot.
 3. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać!
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję lub Straż Miejską.
 5. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 6. Jeżeli zaistnieje taka konieczność dyrektor zarządza ewakuację.
 7. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno – kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 8. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja.
 9. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 10. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, by sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 11. Nauczyciele zabierają dziennik lekcyjny i wspólnie z uczniami opuszczają klasę, udając się na wyznaczone miejsce.
 12. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.