1. W przypadku stwierdzenia u osoby odbierającej dziecko stanu nietrzeźwości (od której wyczuwa się alkohol) należy przeprowadzić rozmowę interwencyjną z udzieleniem informacji o braku możliwości odbioru dziecka w obecności innego pracownika szkoły.
  2. O fakcie należy powiadomić dyrektora szkoły.
  3. Spisanie notatki ze zdarzenia (załącznik).
  4. Zawiadomienie innych opiekunów o zdarzeniu z dyrektywą odbioru dziecka.
  5. W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka wezwanie policji.
  6. W sytuacji powtarzania się powyższych incydentów należy zawiadomić sąd rodzinny w celu rozeznania sytuacji rodzinnej dziecka.