1. Odebranie uczniowi alkoholu.
  2. Ocena stanu trzeźwości ucznia( na podstawie zachowania – należy odnieść się do zwyczajowego zachowania się ucznia).
  3. Zawiadomienie Dyrekcji o zaistniałym incydencie.
  4. Rozmowa wychowawcy lub nauczyciela interweniującego z uczniem (o ile jest to możliwe, ustalenie pochodzenia alkoholu), ewentualnie osób, które pośredniczyły w zakupie alkoholu.
  5. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. Rozmowa wychowawcy, nauczyciela interweniującego lub Dyrektora z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
  6. Sporządzenie notatki o przyniesieniu przez dziecko alkoholu – notatkę podpisują rodzice ucznia.
  7. Poinformowanie o sankcjach zgodnie ze Statutem i w porozumieniu z Dyrektorem. W sytuacji powtórzenia się zachowania informacja zostaje przekazana do Sądu Rodzinnego.
  8. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną przez specjalistę szkolnego.