Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczo – dydaktycznymi:

 1. Osobą, która podejmuje decyzje o skierowaniu  ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej może być nauczyciel przedmiotu, wychowawca lub rodzic;
 2. Decyzje o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego osiągnięć szkolnych lub zachowania;
 3. Nauczyciel, wychowawca przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania oraz o możliwości otrzymania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej, na terenie poradni;*)
 4. Wychowawca wypełniają przygotowany przez poradnię kwestionariusz, potrzebny przy rejestracji ucznia w poradni,

– jeżeli istnieje konieczność przekazania  poufnych informacji, wówczas wychowawca osobiście lub telefonicznie kontaktuje się z osobą badającą ucznia;

 1. Zgłoszenia w poradni dokonuje rodzic (opiekun) ucznia, który następnie zostaje poinformowany o ustalonym terminie;
 2. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w tym dniu ma usprawiedliwioną nieobecność;
 3. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno – pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy;
 4. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;
 5. Rodzic ma prawo do indywidualnego, osobistego kontaktu z poradnią psychologiczno- pedagogiczną (bez skierowania); na prośbę specjalisty z poradni, wychowawca  przygotowuje opinię o uczniu;
 6. Na terenie poradni rodzic może otrzymać pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie:
 • diagnozowania i korekty przyczyn trudności w nauce,
 • korygowania zaburzeń emocjonalnych,
 • nauki metod pracy z dzieckiem,
 • poradnictwa specjalistycznego,
 • specjalistycznych terapii,
 • wskazania możliwości kształcenia dla dzieci z wadami fizycznymi, przewlekłymi schorzeniami lub trudnościami

w nauce,

 • kształtowania umiejętności rozpoznawania uzdolnień dziecka, wskazywania sposobów ich rozwijania
 • treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”.

Współpraca w zakresie pomocy – psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów zdolnych.

 1. Osobą, która podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia zdolnego do poradni psychologiczno-pedagogicznej, może być nauczyciel, wychowawca lub rodzic;
 2. Decyzję o potrzebie skierowania podejmuje się na podstawie obserwacji ucznia, analizy jego osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych;
 3. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog przekazuje rodzicom informacje o swoich spostrzeżeniach dotyczących ucznia, informuje ich o celu skierowania,
 4. Wspólnie: nauczyciel przedmiotu, pedagog i rodzic, podejmują decyzję czy celem badania ma być indywidualny program czy tok nauczania z danego przedmiotu;
 5. Po dokonaniu wstępnej analizy kierunku uzdolnień ucznia, nauczyciel przedmiotu i wychowawca przygotowują opinię, zawierającą opis funkcjonowania ucznia w aspektach intelektualnym, emocjonalnym i społecznym na terenie szkoły i w domu oraz opis jego dotychczasowych osiągnięć.
 6. Zgłoszenia w poradni i wyznaczenia terminu badań, dokonuje rodzic,
 7. W wyznaczonym dniu badania, rodzic osobiście udaje się z dzieckiem do poradni, uczeń w tym dniu ma usprawie- dliwioną nieobecność;
 8. Jeżeli poradnia w wyniku postępowania diagnostycznego wydaje opinię psychologiczno – pedagogiczną, to ma ona charakter jawny; rodzice mają jednak prawo do zachowania wyników badań w tajemnicy;
 9. Jeżeli rodzic udzieli informacji nt. wyników badań czy konsultacji (przekaże opinię czy orzeczenie), wówczas szkoła podejmuje działania, stosowne do zawartych w opinii zaleceń;