AGRESJA SŁOWNA

 • Wpis informacyjny do dziennika lekcyjnego przez nauczyciela będącego świadkiem zdarzenia.
 • Przekazanie informacji wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu.
 • Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia. Ustalenie przyczyn niewłaściwego zachowania.
 • Rozmowa ze specjalistą szkolnym oraz dyrektorem (w razie potrzeby).
 • Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o zachowaniu ucznia.
 • Zobowiązanie ucznia do zmiany zachowania.

AGRESJA FIZYCZNA

 • Rozdzielenie bijących się uczniów.
 • Odizolowanie od innych uczniów.
 • W sytuacji występowania u ucznia niepokojących objawów – wezwanie
 • Rozmowa nauczyciela interweniującego z uczniami (z każdym z osobna, o ile jest to możliwe). Ustalenie przyczyn zachowania. Przekazanie uczniów wychowawcy klasy.
 • Rozmowa indywidualna wychowawcy z uczestnikami zajścia, ustalenie okoliczności.
 • Rozmowa ze specjalistą szkolnym lub dyrektorem (w razie potrzeby).
 • Zobowiązanie uczniów do poprawy zachowania.
 • Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zdarzeniu/ wezwanie rodziców do szkoły.
 • Wyciągnięcie konsekwencji zgodnie ze Statutem.