1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872).

  II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
  1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
  3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
  5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
  6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć pomocy dydaktycznych, sprzętu i przyborów sportowych.
  7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
  8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/ pracownika przy wejściu do szkoły.

  III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
  A. Obowiązki nauczycieli:
  1. Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze także w przypadku konieczności pracy zdalnej.
  2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  3. Przychodzą do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji.
  4. Po dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku udają się do Sali, w której będą mieli lekcję i czekają na uczniów.
  5. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
  6. Organizują wyjścia poszczególnych klas/grup uczniów na teren przyległy do szkoły tak, aby nie mieszały się ze sobą.
  7. Zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  8. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, przy jednym urządzeniu, np. w sali gimnastycznej, na stołówce, w świetlicy, na placu zabaw.
  9. Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym dotyczących zachowania dystansu społecznego.
  10. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
  11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
  12. Przeprowadzają dezynfekcję rąk uczniom wchodzącym do klasy.
  13. Przeprowadzają na bieżąco dezynfekcję przyborów do tablicy (markery, wskaźniki).
  14. Zwracają uwagę, by po każdej lekcji były wietrzone sale, w których odbywały się zajęcia, a w razie potrzeby wietrzy sale w ciągu zajęć.
  15. W przypadku deszczu i bardzo złych warunków atmosferycznych (pogodowych) pozostają z uczniami w klasie na czas przerwy. Wymagany ruch mogą zastąpić ćwiczeniami lub zabawami w lub przy ławkach.
  16. Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji kredy ograniczają korzystanie z niej lub zakładają rękawice.
  17. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki.

 2. Informują uczniów/ przypominają im w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych i potrzeb o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad ogłoszonych przez MEN, GIS i MZ, a w szczególności:
 • dystansu społecznego na terenie szkoły – obowiązuje wszystkich – minimum 1,5 m,
 • noszenia maseczek na terenie szkoły:

– obowiązuje wszystkich po wejściu do szkoły i w czasie poruszania się po korytarzu,

– obowiązek nie dotyczy uczniów tej samej klasy przebywających w jednej sali.

 1. Wychowawca klasy (nauczyciel) powiadamia dyrekcję szkoły o nieobecności ucznia z powodu przebywania jego na kwarantannie nakazanej przez sanepid.
 2. Obowiązki pracowników obsługi:
  1. Przychodzą do pracy na określoną w grafiku godzinę i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
  2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  3. Zachowują dystans społeczny w kontakcie z innymi osobami w szkole. Są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawice i fartuchy.
  4. O godzinie 7.45 otwierają drzwi sal lekcyjnych i pozostawiają w nich klucz od wewnątrz.
  5. O godzinie 7.50 otwierają drzwi wejściowe do szkoły i wspomagają dyżur nauczycieli.
  6. Po sprzątnięciu sali i zdezynfekowaniu sprzętu po skończonych zajęciach zamykają drzwi na klucz i odnoszą do dyżurki.
  7. Wykonują prace porządkowe, wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.
  8. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie przemywają środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
  9. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.
  10. Zachowują szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
  C. Obowiązki pracowników administracji:
  1. Przychodzą do pracy na określoną w grafiku godzinę i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
  2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
  3. Zachowują dystans społeczny w kontakcie z innymi osobami w szkole. Są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawice.
  4. Wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.
  5. Zachowują szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
  6. Zgodnie z grafikiem przyjmują interesantów, którzy zgłaszają się do dyżurki szkoły.
  7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.

  IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
  1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie.
  2. Dostarczają do szkoły uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1.
  3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
  4. Zaopatrują swoje dzieci w środki ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbice. Maseczka powinna być przechowywana w woreczku lub pudełku opisanym jego imieniem i nazwiskiem.
  5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
  8. Dopilnowują, by dziecko przyszło do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły. W przypadku braku takiej możliwości z uwagi na pracę powiadamiają pisemnie o upoważnieniu innej osoby.
  10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Kontakty z rodzicami
  a) Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywają się on-line, w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, platformy Teams.
  b) za zgodą dyrekcji szkoły dopuszcza się, by pierwsze zebranie z rodzicami mogło odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego, po ustaleniu warunków z nauczycielem i zastosowaniu obowiązujących procedur i środków ostrożności,
  c) rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły, odbierania wiadomości przesyłanych przez e-dziennik Librus

  V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19
  1. Dziecko, u którego stwierdzono symptomy chorobowe, podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium lub innego wyznaczonego miejsca.
  2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
  3. Wychowawca/nauczyciel zawiadamia dyrektora, pielęgniarkę o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie zawiadamia o niej rodziców ucznia. Ze zdarzenia sporządza notatkę służbową i przekazuje ją niezwłocznie do dyrektora szkoły.
  4. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną w Kwidzynie.

 4. Rodzic ma obowiązek:
 • odebrać dziecko z objawami chorobowymi ze szkoły, najpóźniej w ciągu jednej godziny od powiadomienia,
 • skonsultować z lekarzem i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 1. Pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  7. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
  8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
  9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 2. Kwarantanna.
 • Decyduje o niej Sanepid.
 • Uczniowie, którzy będą na kwarantannie np. z powodu choroby, kontaktu kogoś z rodziny z osobą chorą, choroby w rodzinie, będą nauczani zdalnie, w sposób przyjęty przez nauczyciela.

 

 1. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
  1. W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego (pandemii Covid-19) ustala się pracę szkoły:
  a) Sekretariat szkoły
  czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 i przechodzi w tryb pracy mieszanej:
  Ø RODZICE: na miejscu w szkole – w godzinach 7.30 – 9.00 oraz 14.00 – 15.30.
  • Wejście główne do budynku (od ul. Grunwaldzkiej) zabezpieczone domofonem.
  • Po wejściu do budynku należy zgłosić się do okienka dyżurki (przy sekretariacie)
  • W pozostałych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny: 55 279 3444, przez e-dziennik lub e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl .
  Ø UCZNIOWIE:
  • Godz. 11.30 – 12.00 – klasy 1-3,
  • Godz. 13.30 – 14.00 – klasy 4-8,
  Ø NAUCZYCIELE I PRACOWNICY:
  • Godz. 7.30 – 9.00 oraz 12.00 – 13.30
  b) Godziny przyjęć interesantów przez DYREKCJĘ SZKOŁY, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły:
  • Dyrektor Lidia Nowacka – środa
  • Wicedyrektor Joanna Burandt- Oprawa – piątek
  • Wicedyrektor Mirosława Makul – poniedziałek
  c) Wejścia do szkoły i wyjścia poszczególnych klas (grup) na teren przyległy do szkoły organizowane są tak, by dzieci nie mieszały się ze sobą. Ustala się oddzielne wejścia:
 • dla uczniów klas 1, 2 i 3 b – weście od ul. Sportowej,
 • dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i pracowników szkoły – wejście od parkingu (ul. Moniuszki)
 • dla klas 3 i 4 – wejście o małego dziedzińca (przy placu zabaw),
 • dla klas 5 i 6 – wejście z tarasu (lewe),
 • dla klas 7 i 8 – wejścia z tarasu (prawe, koło windy),
 • osoby postronne i rodzice wchodzą w ważnych sprawach wejściem głównym od ul. Grunwaldzkiej
 • dzieci uczęszczające rano do świetlicy wchodzą do szkoły wejściem z tarasu koło windy,
 • rodzice nie wchodzą z dzieckiem do budynku szkoły,
 • rodzic/opiekun prawny dziecka z klas 1 oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku,
 • rodzic/prawny opiekun dziecka niepełnosprawnego, które wymaga dodatkowej opieki może wejść z dzieckiem do szkoły, zachowując dyscyplinę sanitarną ; przekazuje dziecko pod opiekę wyznaczonemu nauczycielowi,
 • rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci oraz ich rodziców,
 • prowadzone jest mierzenie temperatury osobom wchodzącym na teren szkoły i dezynfekcja rąk,
 • Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony (powyżej 37,9 st.), nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 1. d) Miejsca przebywania, sale, gabinety, izolatorium
 • Przerwy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym, w wyznaczonych strefach, pod opieką nauczycieli dyżurnych, a w przypadku deszczu pozostają w sali, w której odbywają się zajęcia.
 • Przerwy dla uczniów klas 1-3 organizuje wychowawca tak, by nie stykali się ze starszymi klasami.
 • Wszystkie zajęcia uczniów klas 1-3 odbywają się w jednej sali, bez przemieszczania.
 • Uczniowie klas 1-3 pozostawiają w klasie wszystkie swoje przybory i okryc
 • Zajęcia uczniów klas 4-8 odbywają się w sali, za którą odpowiada wychowawca klasy.
 • Zezwala się na realizację zajęć w plenerze, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m.
 • Zajęcia w-f, jeśli pozwoli na to pogoda, będą odbywały się na świeżym powietrzu – na terenie szkoły oraz stadionu.
 • Lekcje informatyki mogą odbywać się z wykorzystaniem mobilnej pracowni.
 • Uczniowie zajmują wyznaczone przez wychowawcę miejsca w salach lekcyjnych i nie zmieniają ich bez zgody nauczyciela.
 • W czasie przerwy w pracy nauczyciele korzystają z sali nr 7, 21, 24a, 016, 60, pokój nauczycieli w-f, mogą przebywać w swoich salach.
 • Wyznacza się na miejsce izolacji osób w sytuacji wystąpienia gorączki u ucznia lub pracownika szkoły salę nr 021.
 1. e) Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum
 • tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 • wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym i zgłaszają dyżurnemu pracownikowi,

przemieszczają się w wyznaczonych obszarach (obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się rodziców i osób postronnych po szkole).

 1. f) Profilaktyka.
 • Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe.
 • Obowiązuje stosowanie zasady dystansu społecznego.
 • Wskazane noszenie maseczek na terenie szkoły, w szczególności na korytarzach, w czasie przerw.
 • Wietrzenie sal po każdej lekcji, korytarzy – minimum co godzinę.
 • Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
 • Szkoła nie udostępnia uczniom wspólnych podręczników, przyborów szkolnych.
 • Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Unika się dotykania oczu, nosa i ust.
 • Obowiązuje częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W czasie przerwy w budynku szkoły należy nosić maseczkę lub przyłbicę; nie ma obowiązku zakładania maseczek na lekcjach i poza budynkiem szkoły.
 • Uczniowie nie przynoszą zabawek i zbędnych przedmiotów do szkoły; korzystają z własnych przyborów; ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

W salach nie umieszcza się przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub poddać dezynfekcji.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie klas 3-8 otrzymują kluczyki do indywidualnych szafek, a korzystając z szafek dbają o ich czystość; szafki podlegają dezynfekcji. Zawiesza się obowiązek zmiany obuwia.
 • Należy przestrzegać zasad mycia lub dezynfekowania rąk po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Dezynfekcja i mycie rąk:

– Przy wejściu do szkoły (automat przy windzie) – obowiązuje dezynfekcja (środkiem własnym lub szkolnym).

– W salach przy drzwiach lub na biurku nauczyciela znajdują się opisane pojemniki ze środkiem dezynfekującym do rąk.

– Przerwy śniadaniowe – obowiązek dokładnego mycia rąk wg instrukcji (dezynfekcji) przed posiłkami.

– Wychowawcy/ nauczyciele klas 1-3 ze swoimi uczniami wychodzą z sal w celu umycia rąk i mogą to zrobić w czasie lekcji, przed posiłkiem.

– Nauczyciele uczący w klasach 4-8 ustalają warunki mycia rąk lub dezynfekcji dla uczniów przed posiłkiem.

– Przerwy obiadowe (dotyczy osób, które jedzą w szkole obiady) – obowiązek dokładnego mycia rąk wg instrukcji (lub dezynfekcja) przed posiłkami.

 • Dezynfekcja pomocy szkolnych i sprzętu w klasie/ gabinecie i sali gimnastycznej:

– Za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiadają pracownicy obsługi i nauczyciele uczący.

– Opiekun sali/ gabinetu usuwa z niej sprzęty i pomoce dydaktyczne nie nadające się do dezynfekowania.

– Dezynfekcja tablicy, blatów i sprzętu odbywa się po skończonych zajęciach.

– Obowiązują karty dezynfekcji w każdym pomieszczeniu szkolnym i rejestracja czynności (data, godzina, podpis pracownika/nauczyciela).

– W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 • Korzystanie z tablic do pisania kredą i markerami
 • tablica do pisania kredą:

– korzystamy w wyjątkowych sytuacjach, mając założone rękawiczki,

– uchwyt kredy zabezpieczamy folią lub papierem,

– ścieramy miękkim papierem (toaletowym, nie ręcznikiem) i wyrzucamy do wyznaczonego pojemnika;

 • biała tablica:

– piszemy markerami SUCHOŚCIERALNYMI,

– wycieramy na bieżąco – NA SUCHO (!) otrzymanymi gąbkami,

– w przypadku użycia niewłaściwego markera i trudnych do wytarcia, starych śladów po markerze, wycieramy otrzymanym płynem.

 1. g) Świetlica szkolna

czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.15, według ustalonego grafiku i obejmuje:
– głównie uczniów z klas 1-3, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zorganizowania innej opieki, np. nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki członka rodziny,
– grupy świetlicowe, dla których wyznacza stałe sale; sala nr 7 jest poranną świetlicą
Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 • Opieka świetlicowa realizowana jest w wyznaczonych salach lekcyjnych klas I-III oraz sali świetlicy. Przed przejściem dzieci do sal są one dezynfekowane.
 • Sale są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla dzieci pod nadzorem opiekuna.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej stałej sali pod opieką tych samych wychowawców.
 • Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Dzieci pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
 • Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po dniu pobytu dziecka.
 • Podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania ich w domu.
 • W salach mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci do szkoły.
 • Gry stolikowe, przybory świetlicowe (piłki, skakanki, itp.) oraz sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych z których korzystali uczniowie, będą odstawiane na wyznaczone miejsce oraz regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 • Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 • Nauczyciel organizując wyjście grupy ze szkoły, powinien unikać większych skupisk na schodach i przy wyjściu głównym ze szkoły.
 • Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. udzielenia pomocy lub przebranie).
 • Rodzic/opiekun odbiera ze szkoły/świetlicy swoje dziecko po uprzednim poinformowaniu wychowawcy/ pracownika szkoły oczekując przy wejściu:
  – od ul. Sportowej, korzystając z dzwonka przy drzwiach,

– głównym od ul. Grunwaldzkiej.
h) Wychowanie fizyczne. Sala gimnastyczna/ hala sportowa

 • W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na otwartej przestrzeni (boiska, teren rekreacyjny przy szkole, stadion miejski).
 • Podczas niepogody i konieczności realizacji wymaganego programu zajęcia sportowe odbywają się:

– na sali gimnastycznej i hali sportowej,

– na pływalni (nauka pływania, grupy pływackie).

 • Zajęcia na basenie odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem pływalni.
  • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe i zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe i atletyka terenowa).
  • Obowiązkowo przed i po każdej lekcji wf uczeń myje ręce wodą z mydłem.
  • Przy wejściu do sali gimnastycznej lub hali obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
  • Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
  • Podczas przebierania się na wf dzieci korzystają z szatni (innej sali) w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni (sali) zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym przez nauczyciela miejscu.
  • Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane zgodnie z zaleceniami.
  • Nie korzysta się z przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali gimnastycznej, hali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (np. szarfy, woreczki).
 1. i) Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współpraca z rodzicami/opiekunami:
 • W szkole organizowane są zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa: rewalidacja, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, porady i konsultacje w wymiarze określonym w arkuszu organizacji szkoły.
 • Zasady organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 • zajęcia i terapie odbywają się indywidualnie lub w grupach do 5 osób, w wyznaczonej, przygotowanej pod względem higienicznym sali/ gabinecie,
 • w wypadku konieczności bliskiego kontaktu z dzieckiem rekomendowane jest używanie przyłbicy przez nauczyciela, nauczyciel ma też obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych,
 • dziecko przed wejściem do gabinetu dezynfekuje ręce (z pomocą nauczyciela) i jest zobowiązane posiadać maseczkę lub przyłbicę (rekomendowaną w przypadku zajęć logopedycznych).
 • Spotkanie rodzica ze specjalistą odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu się (bezpośrednio lub za pośrednictwem sekretariatu). Zasadą są spotkania z jednym rodzicem/ opiekunem dziecka, a o konieczności spotkania z obojgiem rodziców decyduje nauczyciel specjalista.
 • Umówiony rodzic/opiekun czeka na specjalistę w wyznaczonym miejscu (przy wejściu do głównej części szkoły, koło dyżurki), razem idą do wyznaczonego gabinetu. Rodzic jest zobowiązany posiadać maseczkę/ przyłbicę, a przed wejściem do gabinetu dezynfekuje ręce.

Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

 1. j) Uczniowie z chorobami przewlekłymi, współistniejącymi, szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia (astma, cukrzyca, niedobory immunologiczne, itp.), na wniosek rodzica:
 • mogą zrezygnować z konieczność noszenia maseczki na korytarzu szkoły, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego,
 • w czasie przerwy mogą nie wychodzić z budynku szkoły i pozostać w klasie lub na korytarzu,
 • w czasie lekcji mogą zajmować osobne ławki.
 1. k) Organizacja żywienia w okresie pandemii. Stołówka szkolna.
 • Szkoła prowadzi żywienie w formie obiadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Personel kuchenny ma ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego i wytycznymi GIS.
 • Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do rąk oraz czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Kuchnia prowadzi zmianowe wydawanie posiłków z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
  • obowiązują zasady dystansu,
  • stosuje się wielorazowe naczynia i sztućce, które są myte w zmywarce i wyparzane,
  • dania i produkty oraz sztućce podawane są przez osobę do tego wyznaczoną,
  • nie używa się wspólnych pojemników na sztućce i produkty (np. pieczywo),
  • z obszaru stołówki usunięte są dodatki (wazoniki, serwetki, przyprawy itp.),
  • posiłki wydawane są zmianowo, w wyznaczonych godzinach od godz. 11:30 do 14:30.
 • Przed wejściem do stołówki, uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 • Obiady wydawane są według ustalonego grafiku (zmianowe wydawanie posiłków). Uczniowie klas 1-3 spożywają obiad w czasie lekcji pod opieką pań ze świetlicy, a uczniowie klas 4-8 podczas przerw zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

– klasy 1-4 – pierwsza przerwa obiadowa o godz. 11.30 -11.45

– klasy 5-8 – druga przerwa obiadowa o godz. 12.30 -12.45

– przy stołach, w miarę możliwości organizacyjnych siedzą uczniowie z jednej grupy

 • Posiłki spożywanie są przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 • Podczas spożywania obiadów pełnione są dyżury.
 • Po każdej grupie obiadowej, po zmianowym wydawaniu posiłków, odbywa się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Stołówka jest wietrzona, a stoły i poręcze dotykowe są dezynfekowane.
  Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach (drugie śniadanie).
 1. l) Korzystanie z biblioteki szkolnej
 • Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, według ustalonego grafiku wypożyczeń dla poszczególnych poziomów klasowych. W zakresie wypożyczeń i zwrotów książek bibliotekarze współpracują z wychowawcami klas.
  Działalność biblioteki podczas ogłoszonego stanu pandemii będzie ograniczała się do wypożyczania/zwrotupodręczników i lektur oraz udostępniania zamówionych wcześniej książek.
 • Uczeń może złożyć zamówienie/ rezerwację książki do wypożyczenia online, przez e-dziennik.
 • Zasady korzystania z biblioteki uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • W bibliotece w tym samym czasie przebywać będzie mogła tylko 1 osoba przez czas niezbędny do zwrotu/ wypożyczenia książki.
 • Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami oczekującymi na wejście do biblioteki.
 • Przebywającym w bibliotece zaleca się noszenie masek lub przyłbic ochronnych.
 • Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych. Wypożyczane książki podawane będą wyłącznie przez pracownika biblioteki.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
  2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

 

Zmiana organizacji po wydaniu zaleceń o konieczności ograniczenia  pracy szkoły

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 • Szkoła funkcjonuje w systemie stacjonarnym (wariant A) do czasu wydania innych decyzji przez odpowiednie organy i dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły może wydać decyzje o funkcjonowaniu szkoły w wariancie B lub C za zgodą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Wariant B
  1. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły.
  2. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.
  3. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
  4. Szczegółową organizację szkoły w systemie mieszanym określi dyrektor szkoły uwzględniając wydane zalecenia oraz sytuację epidemiologiczną i organizacyjną szkoły. O organizacji pracy szkoły w tym okresie bezzwłocznie poinformuje pracowników, rodziców i uczniów.
 • Wariant C
  1. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole.
  2. Organizację pracy szkoły w tym okresie opisuje odrębna procedura. Szczegółowe zalecenia i formy pracy zostaną podane do wiadomości uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny oraz platformę Teams Office 365.