OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 W związku z przystąpieniem do projektu: Każdemu dziecku naprzeciw – ustawiczne kształcenie nauczycieli odpowiadające na potrzeby uczniów oraz współczesnej szkoły” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000094877) przyjmuję do wiadomości, iż:

Wszelkie dane osobowe zawarte w umowie do projektu i związane z jego realizacją będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE oraz o swobodnym przepływie tych danych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją umowy i upowszechnianiem rezultatów uzyskanych po jej zakończeniu przez instytucję wysyłającą, agencję narodową i Komisję Europejską z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za kontrole i audyt zgodnie z przepisami UE[1] (Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)).

Na pisemny wniosek, Uczestnik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i poprawić nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do instytucji wysyłającej i/lub agencji narodowej. Uczestnik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do wykorzystania tych danych przez Komisję Europejską.

Dodatkowe informacje o celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jakie dane zbieramy, kto ma do nich dostęp i jak są one chronione dostępne są pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement