1. Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości i imprezy (akademie, występy, apele, konkursy, zawody, turnieje, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki itp.).
 2. Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, ogólnoszkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji udziela dyrektor szkoły.
 4. Zaplanowane imprezy i uroczystości powinny być umieszczone w kalendarzu szkolnym (plan pracy szkoły), a konkursy powinny mieć swój regulamin.
 5. Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgodnić z wicedyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym, uwzględniając odpowiedni poziom przedsięwzięcia.
 6. Nauczyciel odpowiedzialny za daną imprezę przygotowuje wzór zaproszeń oraz scenariusz przedsięwzięcia (w zasobach szkolnych dostępny jest wzorcowy schemat scenariusza uroczystości), w którym uwzględnia:
 • część oficjalną i artystyczną,
 • oprawę muzyczną,
 • oprawę plastyczną (np.: scenografia, organizacja sceny, rekwizyty),
 • wykorzystanie TIK (np.: prezentacja multimedialna),
 • szczegóły techniczno-organizacyjne (np.: nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, organizacja widowni),
 • wykaz nauczycieli odpowiedzialnych za współorganizację z przydzielonymi zadaniami,
 • listę występujących uczniów.
 1. Organizator informuje nauczycieli wspomagających o zakresie ich zadań. Muzykowi, plastykowi i informatykowi należy przedstawić zarys scenariusza co najmniej na miesiąc przed imprezą.
 2. Należy wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za medialną archiwizację wydarzenia (fotografowanie i filmowanie).
 3. Nauczyciel opracowuje i udostępnia harmonogram prób. Na jedną z nich zaprasza wicedyrektora.
 4. Przy wyborze prowadzących i aktorów należy wziąć pod uwagę predyspozycje osobowościowe i aktorskie ucznia. Podczas prób trzeba zadbać o sposób prezentacji roli przez uczniów (dykcja, akcent, intonacja, interpretacja tekstu, prezencja, ruch sceniczny itp.).
 5. Na tydzień przed uroczystością trzeba przesłać drogą elektroniczną dopracowany scenariusz wicedyrektorowi oraz dyrektorowi szkoły. Ponadto powiadomić (osobiście i mailowo) kierownika administracji o terminie imprezy i zapotrzebowaniu technicznym.
 6. Kilka dni przed uroczystością przygotowane zaproszenia należy wręczyć gościom.
 7. Wychowawca informuje klasę o uroczystości i obowiązkowym tego dnia stroju galowym (biała bluzka/koszula, krawat, mundurek).
 8. W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania.
 9. Podczas imprezy wychowawca klasy, bądź nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami usadawia ich w wyznaczonym miejscu. Sam siada obok klasy i czynnie nadzoruje jej zachowanie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
 10. Organizator przed uroczystością umieszcza na stronie internetowej szkoły krótką informację zapowiadającą wydarzenie.
 11. Organizator najpóźniej 7 dni po uroczystości powinien przygotować krótką relację z wydarzenia (można dołączyć zdjęcia, film) i umieścić ją na stronie internetowej szkoły.

Apele i uroczystości szkolne.

Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: sprawdzić obecność uczniów w klasie, przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej.

Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.