1. CEL PROCEDURY
 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA
 • PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY – ZARZĄDZENIA EWAKUACJI
 1. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE
 2. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA:
 • WYZNACZONY PRACOWNIK OBSŁUGI
 • SEKRETARIAT SZKOŁY
 • DYREKTOR SZKOŁY
 • WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE
 • DYŻURNY NAUCZYCIEL
 • PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE
 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI
 • DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI/
 • OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS I SEKRETARIATU SZKOŁY
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

CEL PROCEDURY

ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA BEZPIECZNEJ EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA.

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

OKREŚLA TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB REALIZUJĄCYCH NIEZBĘDNE DZIAŁANIE POCZĄWSZY OD STWIERDZENIA/ MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA/ SYMPTOMÓW WSKAZUJĄCYCH NA KONIECZNOŚĆ PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EWAKUACJĄ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU

 

PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY – ZARZĄDZENIA EWAKUACJI

 1. POŻAR / GDY NIESKUTECZNA JEST LIKWIDACJA POŻARU PODRĘCZNYMI ŚRODKAMI;
 2. ZAMACH TERRORYSTYCZNY / OTRZYMANIE INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO LUB INNEGO ŚRODKA NIEBEZPIECZNEGO/;
 3. ZAGROŻENIE NSCH/ JEŻELI CZAS DOJŚCIA SKAŻONEGO OBŁOKU POWIETRZA JEST WIĘKSZY NIŻ 15 MINUT/;
 4. ZAGROŻENIE KATASTROFĄ BUDOWLANĄ;
 5. ZAGROŻENIE WYBUCHEM GAZU SPOWODOWANE AWARIĄ INSTALACJI GAZOWEJ;

 

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE

 1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem dzwonków szkolnych. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy / słowny komunikat – „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy trwający 3
 2. Woźny szkoły przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły, na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.
 3. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.

Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie szkoły. ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/ ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ SEKRETARIAT SZKOŁY TEL. 55 2793444

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

 

 1. WYZNACZONY PRACOWNIK OBSŁUGI:

W godzinach pracy szkoły – treść otrzymane informacji /komunikatu/ o zagrożeniu przekazuje do:

 1. Dyrektora szkoły
 2. Sekretariatu
 3. Pokoju nauczycielskiego
 • Wstrzymuje wejście na teren szkoły
 • Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosownie do zagrożenia a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu kierownictwo szkoły.
 1. SEKRETARIAT SZKOŁY:
 • Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia:
 • Służbę dyżurną Policji nr 997
 • Służbę dyżurną PSP nr 998
 • Pogotowie Ratunkowe nr 999
 • Alarmowy 112
 • Inne służby w zależności od potrzeb Zał. nr 1
 • Nadzoruje zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.
 1. DYREKTOR SZKOŁY
 • Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji /pełnej lub częściowej/;
 • Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
 • Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;
 • Organizuje akcję ratowniczą;
 • Zarządza ewakuację samochodów;
 • Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia;
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./
 1. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE
 • Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/;
 • Nakazują opuszczenie budynku
 • Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klasy/;
 • Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów;
 1. DUŻURNY NAUCZYCIEL
 • Nadzoruje ewakuację samochodów;
 • przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji;
 1. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE
 • W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procederze;
 • w przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCH/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu, ewakuować się/.

Ogólne zasady ewakuacji

 1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń;
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe;
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych;
 4. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.;
 5. Pozamykać okna;
 6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;
 7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji tj. boisko szkolne i tereny trawiaste od strony ul. Moniuszki i ul. Żeromskiego /załącznik nr 6/;
 8. Nie zamykać pomieszczeń ;
 9. Wychowawcy /nauczyciele/ informują woźnego o opuszczeniu klas przez uczniów;
 10. Wychowawcy / nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do dyrekcji szkoły lub osobie prowadzącej ewakuację.
 11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

 

DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI/

 1. ewakuacja uczniów / pracowników szkoły/ odbywa się:
 • z budynku nowego przez wyjście główne oraz drogę ewakuacyjną wyjściem bocznym,
 • z budynku starego przez wyjście główne oraz drogę ewakuacyjną wyjściem bocznym

 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS I SEKRETARIATU SZKOŁY

 1. Opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą załącznik co uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowanie w szczególności w zakresie zabezpieczenia dokumentów/ dzienników postępowania w przypadku pozostania uczniów w pomieszczeniach szkoły;
 2. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być zabezpieczone/ ewakuowane/;
 3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęci itp.;
 4. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji;
 5. Przeprowadzić próbą ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych;

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie itp.;
 2. Na terenie szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje woźny szkoły oraz wyznaczone osoby funkcyjne: dyrektor, zastępcy, sekretarz szkoły.