1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.
  2. Podjąć działania wychowawcze zmierzające do rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
  3. Specjalista szkolny przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.
  4. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
  5. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
  6. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, gdy zachowanie o ucznia może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.
  7. Zaistniałe sytuacje, podjęte kroki i ich efekty należy omówić na spotkaniach zespołu wychowawczego, WODN ewentualnie Rady Pedagogicznej.