1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki, poza godzinami, w których odbywają się lekcje informatyki.
  2. Nauczyciele bibliotekarze sprawują opiekę nad uczniami korzystającymi ze zbiorów bibliotecznych lub komputerów (w celach edukacyjnych) oraz nieuczęszczającymi na lekcje religii (poza godzinami pracy świetlicy).
  3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminów biblioteki szkolnej: regulaminu biblioteki oraz regulaminu ICIM.
  4. Uczniów korzystających ze zbiorów bibliotecznych lub stanowisk komputerowych wpisuje się do ewidencji w programie komputerowym „Biblioteka”.
  5. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania regulaminów) obowiązują następujące kroki postępowania:
  6. upomnienie ustne,
  7. zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym i zgłoszenie wychowawcy klasy,
  8. zgłoszenie do pedagoga szkolnego, a następnie do dyrektora szkoły (w razie sytuacji powtarzających się).
  9. W przypadku niewłaściwego zachowania się ucznia na stanowisku komputerowym nauczyciel bibliotekarz może zastosować również ograniczenie możliwości korzystania z komputera lub całkowity zakaz korzystania z niego przez określony czas (do końca roku szkolnego włącznie).
  10. O zakazie korzystania ze stanowiska komputerowego przez ucznia informowany jest wychowawca klasy oraz za jego pośrednictwem rodzice ucznia.