1. CELE PROCEDUR
  1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.
  2. Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach i problemach dziecka.
  3. Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.
  4. Inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.
  5. Tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy, wzajemnego zaufania.
  6. Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.
 2. ZAKRES PROCEDURY
  Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie oraz rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły. Miejscem kontaktów rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorem jest wyłącznie szkoła. Szkoła nie udziela informacji o dziecku telefonicznie lub mailowo.

III. ZAKRES WSPÓŁPRACY
1. Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie  wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor, wicedyrektor szkoły.
2. Informacje o dziecku  przekazywane są wyłącznie rodzicom, prawnym opiekunom. W uzasadnionych wypadkach( np. wyjazd za granicę rodziców, prawnych opiekunów), na podstawie pisemnego upoważnienia przekazywane mogą być informacje tylko osobom upoważnionym. Rodzice, prawni opiekunowie muszą wcześniej powiadomić o takiej sytuacji wychowawcę oraz przekazać upoważnienie.
3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.
4. Spotkania odbywają się w formach:

 1. a) zebrań ogólnych z rodzicami,
 2. b) zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
  c) zebrań klasowych z rodzicami,
  d) zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
  e)indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem,
  f)innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
  Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły lub e-dziennik).
  6. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów podczas przerw).
  7. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są gabinety lekcyjne lub pokój nauczycielski-w czasie konsultacji. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i wicedyrektora są gabinety dyrektora i wicedyrektora.
  8. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.
  9. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
  10. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.
  11. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie lub poprzez e-dziennik.
  12. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
  a) zebrań z rodzicami,
  b) pisemnych lub ustnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,
  c) kontakt poprzez e-dziennik,
  d) indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
  e) comiesięcznych konsultacjach.
  13. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:
  a) statutem szkoły,
  b) programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły, w tym planem wychowawczym klasy,
  c) Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, w tym kryteriami ocen z zachowania,
  d) postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
  e) informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.
  14. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
  a) najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,
  b) największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ,
  c) najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,
  d) z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,
  e) udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.
  15. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:
  a) wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
  b) pomoc w organizacji imprez klasowych,
  c)udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, festyny rodzinne, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,
  d) uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi, odznakami Przyjaciel Szkoły i Medal Gębika, wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,
  e) wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,
  f) pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.
  16. Sekretarz Klasowej Rady Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy jest odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z zebrania (sprawozdania) oraz przekazania najważniejszych informacji nieobecnym rodzicom i dyrekcji szkoły (np. przez e-dziennik). Rodzice obecni na zebraniu podpisują listę obecności.
  18. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:
  a) przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektora szkoły),
  b) wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  c) wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,
  d) zapoznawania rodziców z ofertą szkół ponadpodstawowych
  19. Dyrektor szkoły w szczególności:
  a) współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,
  b) przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego harmonogramu.
  20. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:
  a) uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy, mailowo, smsem,
  b) zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.
 3. c) przeszkadzanie w czasie lekcji,
  d) zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,
  e) telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody.
  Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach podyktowanych np. chorobą dziecka lub opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tzw. szybkie powiadamiania rodzica telefonicznie lub smsem w celu zapobiegania sytuacji kryzysowej.
  22. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
  a) nauczyciela danego przedmiotu,
  b) wychowawcy klasy,
  c) dyrektora i wicedyrektora szkoły,
  d) Rady Pedagogicznej,
  e) organu nadzorującego szkołę,
  f) organu prowadzącego szkołę.
 4. DOKUMENTOWANIE WSPÓŁPRACY:
 5. Odnotowanie obecności rodziców w zeszycie zebrań klasowych.
 6. Protokołowanie zebrań (sporządzenie sprawozdania z wnioskami).
 7. Krótka notatka o temacie rozmowy w e-dzienniku.