1. W Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie prowadzona jest za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym dyrektora szkoły.
  2. Za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz – koordynator.
 2. Koordynator odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków prac, organizację spotkań wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań.
 3. Do jego głównych zadań należy:
  1) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja,

2) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza,

3) nadzorowanie pracy wolontariuszy,

4) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy,
5) określenie warunków współpracy,
6) dopilnowanie wszelkich formalności, w tym m.in. ubezpieczenie,
7) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami,
8) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza,
9) rozwiązywanie trudnych sytuacji.

 1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego tworzą Radę Wolontariatu.
 2. Samorząd Uczniowski podejmuje działania z zakresu wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 3. Struktura i kompetencje Rady Wolontariatu ustala Samorząd Uczniowski w swoim regulaminie.
 4. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
 • potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły
 • rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem np. z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa),
 • społeczności szkolnej poprzez podejmowanie działań informacyjnych oraz aktywizujących,
 • wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne,
 • lokalnych instytucji i organizacji.
 1. Cele Szkolnego Wolontariatu:
  1) Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
  2) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
  3) Kształtowanie postaw prospołecznych.
  4) Rozwijanie empatii i tolerancji.
  5) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  6) Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
  7) Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
  8) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
  9) Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
  10) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  11) Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
  12) Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
  13) Rozwijanie zainteresowań.
  14) Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
  15) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

16) Działania sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

 1. 10. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami,

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) rodziców,

4) instytucje i inne osoby.

 1. 11. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie, po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.
 2. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów
 3. 13. Zasady funkcjonowania, cele oraz zadania Szkolnego Wolontariatu zawarte są w jego programie.