1. W Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie dokumentacje szkolną prowadzi się z  wykorzystaniem dziennika elektronicznego, za pośrednictwem strony librus.pl. Oprogramowanie oraz usługi w zakresie jego obsługi dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i  obsługującej system dziennika elektronicznego.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i  przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie. Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa.
 4. W dzienniku elektronicznym umieszcza się: oceny cząstkowe, oceny przewidywane, oceny śródroczne i roczne, frekwencje, tematy zajęć, terminy sprawdzianów, plan lekcji, uwagi, ogłoszenia i terminarz.
 5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.
 6. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. Dostęp do wszystkich, przeznaczonych dla rodziców, zawartych w dzienniku informacji jest bezpłatny.

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada.
 2. Dostęp do konta chroniony jest przez hasło. Hasło musi być zmieniane przez nauczycieli, co  30 dni. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do konta, które użytkownik dostanie od administratora, służy tylko do pierwszego logowania.
 3. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu.
 4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy również po upływie jego ważności.
 5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie administratora dziennika elektronicznego również za pośrednictwem wychowawcy klasy. Zablokowanie jest możliwe drogą mailową na adres szkoły podany w BiP, odbiór nowego hasła musi nastąpić osobiście.
 6. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia:

 

GRUPA UŻYTKOWNIKÓW ZAKRES UPRAWNIEŃ
RODZIC /

PRAWNY OPIEKUN

–       przeglądanie ocen swojego dziecka

–       przeglądanie nieobecności swojego dziecka

–       dostęp do wiadomości

–       dostęp do ogłoszeń szkoły

–       dostęp do konfiguracji własnego konta

–       przeglądanie uwag dotyczących swojego dziecka

SEKRETARIAT –       eksport danych potrzebnych do wydruku świadectw

–       uzupełnianie kartoteki ucznia

–       ewidencja nauczycieli

–       wgląd w listę kont użytkowników

–       wgląd w statystyki logowań

NAUCZYCIEL –       zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji

–        zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji

–       zarządzanie planem lekcji nauczyciela

–        wgląd w statystyki wszystkich uczniów

–        wgląd w statystyki logowań

–        przeglądanie ocen wszystkich uczniów

–        przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów

–        dostęp do wiadomości

–        dostęp do ogłoszeń szkoły

–        dostęp do konfiguracji konta

–        dostęp do wydruków

WYCHOWAWCA KLASY –       zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji

–       zarządzanie planem lekcji nauczyciela i klasy

–        zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów

–       zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą

–       edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą

–        wgląd w statystyki wszystkich uczniów

–        wgląd w statystyki logowań

–        przeglądanie ocen wszystkich uczniów

–       przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów

–        dostęp do wiadomości

–        dostęp do ogłoszeń szkoły

–        dostęp do konfiguracji konta

–        dostęp do wydruków

DYREKTOR SZKOŁY/

WICEDYREKTOR

–       zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów

–       zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów

–        edycja danych wszystkich uczniów

–        wgląd w statystyki wszystkich uczniów

–        wgląd w statystyki logowań

–        przeglądanie ocen wszystkich uczniów

–        przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów

–       dostęp do wiadomości

–        dostęp do ogłoszeń szkoły

–        dostęp do konfiguracji konta

–        dostęp do wydruków

–        dostęp do eksportów

–        planowanie zastępstw

–       zarządzanie planem lekcji

–       dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim

ADMINISTRATOR SZKOŁY –       zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje

–        wgląd w listę kont użytkowników

–        zarządzanie zablokowanymi kontami

–        zarządzanie frekwencją w całej szkole

–       wgląd w statystyki wszystkich uczniów

–        wgląd w statystyki logowań

–        przeglądanie ocen wszystkich uczniów

–        przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów

–        dostęp do wiadomości systemowych

–        dostęp do ogłoszeń szkoły

–        dostęp do konfiguracji konta

–       dostęp do wydruków

–        dostęp do eksportów

–        zarządzanie planem lekcji szkoły

–        nadawanie uprawnień dla użytkowników

RADA RODZICÓW –       dostęp do wiadomości do Rad Oddziałowych

 

 1. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i  REGULAMINEM dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto w szczególności regulaminem korzystania z  systemu.
 2. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz administratorskich mogą zostać zmienione przez administratora dziennika elektronicznego oraz zastępcę administratora. Aktualna lista uprawnień publikowana jest w dokumentacji systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach dyrektora szkoły oraz administratora dziennika elektronicznego.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły: WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA, TERMINARZ, UWAGI, OCENY, FREKWENCJA.
 2. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy kontaktów z rodzicami zgodnie ze statutem szkoły. Szkoła może na życzenie rodzica (prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta rodzica w systemie dziennika elektronicznego.
 3. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji z możliwością informacji zwrotnej.
 4. Odczytanie informacji przez odbiorcę, zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z  przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia jak również do nauczyciela, dyrektora, sekretariatu oraz administratora.
 5. Jeśli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą UWAGI wybierając rodzaj informacji jako Negatywna lub Pochwała.
 6. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem:
 • Daty wysłania
 • Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę
 • Adresata
 • Temat i treści uwagi
 • Daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna).
  1. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI dla ucznia ze swojego konta w zakładce Wiadomości w dzienniku elektronicznym, powoduje usunięcie jej z systemu. Informacja o  zamieszczeniu uwagi pozostaje w komunikatorze.
 1. Wszystkie informacje umieszczane w dzienniku elektronicznym, których celem jest zbiórka pieniędzy, przeprowadzanie spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby spoza szkoły, imprez o zasięgu ogólnoszkolnym organizowanych na terenie szkoły i  innych o podobnej formie, wymagają akceptacji dyrektora szkoły.

KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY

 1. Każdy wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie e-dziennika w zakresie następujących danych swojej klasy:
 • dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
 • dane teleadresowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów,
 • oceny zachowania,
 • wystawianie przewidywanych ocen rocznych zachowania,
 • wystawianie śródrocznych i rocznych ocen zachowania,
 • uwagi o zachowaniu uczniów,
 • upomnienia, nagany, pochwały,
 • usprawiedliwianie nieobecności,
 • podliczanie frekwencji,
 • wypełnianie danych do arkusza ocen ucznia,
 • wypełnianie danych do świadectwa szkolnego ucznia,
 • wypełnianie danych dotyczących spotkań z rodzicami uczniów,
 • wypełnianie danych dotyczących imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek szkolnych oraz krótszych wyjść poza teren szkoły.
 1. W przypadku nieobecności wychowawcy w klasie dłuższej niż 14 dni – dziennik prowadzi inna osoba upoważniona przez dyrektora.
 2. Jeśli w danych ucznia następują zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonać zmian w e-dzienniku, bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonych informacji o zmianach.
 3. Wychowawca klasy odpowiada za moduł Edycja Danych Uczniów. Dane te powinny zostać uzupełnione do końca pierwszego tygodnia nauki szkolnej.
 4. W przypadku zmian danych osobowych ucznia, wychowawca po poinformowaniu przez rodzica/ prawnego opiekuna, ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego i zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni od uzyskania informacji o zmianie.
 5. Wszelkie zmiany w planie lekcji wychowawca powinien zgłosić e-administratorowi zaraz po otrzymaniu o nich informacji.
 6. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy ma obowiązek:
  • osobiście rozdać rodzicom loginy i hasła do ich kont,
  • przekazać podstawowe informacje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego,
  • uzupełnić dane dotyczące Rady Klasowej Rodziców oraz Samorządu Klasowego.
 1. Na pierwszej lekcji wychowawczej wychowawca powinien zapoznać uczniów z zasadami działania e-dziennika.
 2. Obowiązkiem wychowawcy jest podsumowywanie osiągnięć i frekwencji uczniów swojej klasy w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca i dokonywanie odpowiednich zmian, np. usprawiedliwień.
 3. W dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest do dokonania podsumowania pracy półrocznej/rocznej oraz do dokonania wydruków odpowiadających tym danym ze statystyk.
 4. Na potrzeby zebrań i spotkań z rodzicami, wychowawca drukuje z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w  czasie spotkania z rodzicami.
 5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy wychowawca klasy zgłasza ten fakt w  sekretariacie szkoły (lub gdy sekretariat uzyska takie informacje, zgłasza je wychowawcy) w ciągu 3 dni od odejścia ucznia.

Informację o przejściu ucznia do innej szkoły lub klasy wychowawca zgłasza e-administratorowi.

 1. Na wniosek ucznia/jego rodziców/szkoły, do której przeniósł się uczeń, wychowawca zobowiązany jest do wydrukowania danych dotyczących przebiegu edukacji ucznia i przekazania osobie zainteresowanej i upoważnionej do odbioru danych, za potwierdzeniem odbioru.
 2. W sytuacji dojścia ucznia do klasy w trakcie roku szkolnego, wychowawca zobowiązany jest do wprowadzenia jego danych do e-dziennika, tuż po przyjęciu ucznia do szkoły przez dyrektora.
 3. Wychowawca zobowiązany jest właściwie wypełniać e-dziennik w dni uroczystości szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek szkolnych, obozów naukowych.
 4. Wychowawca klasy musi odnotowywać w e-dzienniku informacje o przebiegu wywiadówki wraz z listą osób obecnych na zebraniu.
 5. Wychowawca klasy powinien odnotowywać w e-dzienniku informacje o indywidualnych rozmowach z rodzicami uczniów.
 6. Oceny z zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 7. Przed datą zakończenia I półrocza i końca roku szkolnego każdy wychowawca klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw. Za poprawność wprowadzonych danych odpowiada nauczyciel danego przedmiotu.
 8. Przed końcem roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest dokonać eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków wychowawca klasy powinien przekazać te świadectwa innemu nauczycielowi w celu weryfikacji.

KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 1. Osobami uprawnionymi do otrzymywania drogą internetową bieżącej informacji o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu dziecka są jego rodzice (opiekunowie prawni).
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych dziecka oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
 3. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego, otrzymuje login i hasło konta własnego oraz do konta swojego dziecka. Hasło odebrane jest osobiście przez rodzica/ prawnego opiekuna.
 4. Osobami uprawnionymi przez Dyrektora Szkoły do przekazywania haseł są:
 • wychowawca klasy,
 • szkolny administrator e-dziennika (e-administrator),
 • osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
 1. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w e-dzienniku, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 2. Hasło powinno być zmieniane co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta, które użytkownik dostanie od e-administratora służy tylko do pierwszego zalogowania.
 3. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów e-dziennika każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
 4. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:
 • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
 • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych, w tym wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
 • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
 • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
 • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
 • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
 • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
 • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.
 1. Rodzic/ prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w e-dzienniku i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 2. Rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka. W razie niezgodności ocen ze stanem rzeczywistym należy o tym fakcie poinformować wychowawcę klasy.
 3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 4. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania e-dziennika w funkcji „pomoc” lub wziąć udział w szkoleniu organizowanym w szkole po pierwszym zebraniu z rodzicami.
 6. Uprawnienia użytkowników mogą być zmienione przez e-administratora szkolnego e-dziennika.
 7. Korzystanie z informacji w trybie e-dziennika nie zwalnia rodzica/prawnego opiekuna z obowiązku udziału w wywiadówkach i zebraniach organizowanych przez dyrektora i wychowawców.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia własnych haseł osobom nieuprawnionym.
 9. Hasło dostępu do e-dziennika może być w każdej chwili zmienione przez osobę uprawnioną, na inne.
 10. W razie zagubienia hasła należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować administratora, który dokona zmiany hasła.