PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r.  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z dnia 27 styczna 2017 r. poz. 170)

 1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. dra Władysława Gębika wydaje świadectwa i inne druki zgodnie z powyższym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw i innych druków szkolnych oraz wykaz wzorów świadectw i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do powyższego rozporządzenia.
 3. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 4. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
 5. Uczeń klasy programowo najwyższej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
 6. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z uwzględnieniem § 17 -19 powyższego rozporządzenia.
 7. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub rodzic/opiekun może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.
 8. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową.
 9. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
 10. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły.
 11. Świadectwa, legitymacje szkolne, a także kopie, o których mowa w § 24 rozporządzenia, są wydawane przez szkołę nieodpłatnie.
 12. Za wydanie duplikatu świadectwa oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły.