Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie im. dra Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi  uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „”Każdemu dziecku naprzeciw – ustawiczne kształcenie nauczycieli odpowiadające na potrzeby uczniów oraz współczesnej szkoły”
W Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie  podejmujemy działania zmierzające do ponoszenia kompetencji językowych kadry pedagogicznej szkoły tak, aby dzięki usunięciu ograniczeń komunikacyjnych – możliwa była realizacja potrzeb naszych uczniów oraz wyzwań współczesnej, europejskiej szkoły.

Projekt „Każdemu dziecku naprzeciw” – ustawiczne kształcenie nauczycieli odpowiadające na potrzeby uczniów oraz współczesnej szkoły”, został opracowany z powodu chęci ciągłego rozwoju zarówno placówki jak i jej pracowników.
Naszym celem jest dobro naszych uczniów, a bez ciągłej pracy nie jesteśmy w stanie być szkołą świadomą oraz odpowiadającą na potrzeby uczniów. Pragniemy podejmować nowe wyzwania, chcemy być placówką świadomą, przełamywać stereotypy o nudnej i nierozwijającej się szkole. Sytuacja polityczna oraz rozwój gospodarczy stawia przed nami wyzwania, na które musimy odpowiedzieć. Dlatego też, chcemy sprostać tym wyzwaniom i podejmujemy próbę udziału w projekcie.

W projekcie planujemy przeszkolić 17 nauczycieli, którzy poszerzą horyzonty, nabędą przekonania o swoich umiejętnościach komunikacyjnych, zdobędą wiedzę, którą będą mogli zastosować w swoim warsztacie pracy. Uczestnicy poznają założenia i praktyczne rozwiązania stosowane w poszczególnych podejściach, pedagogikach czy metodykach pracy z uczniami. Zdobędą również doświadczenie innych narodowości oraz nawiążą stałą współpracę z nauczycielami z zagranicznych placówek.
Nauczyciele biorący udział w mobilności podzielą się wiedzą podczas rad pedagogicznych, zostaną zobowiązani do wygłoszenia prelekcji oraz przedstawienia innowacji pedagogicznych zaczerpniętych z zagranicznych systemów edukacyjnych prowadzonych w krajach partnerskich. Wszystkie materiały oraz dorobek intelektualny zostanie wprowadzony do dokumentacji szkolnej oraz przedstawiony placówkom, które chciałyby takie informacje uzyskać. Zostaną zorganizowane warsztaty dla uczniów, w których wykorzystane zostaną umiejętności zdobyte podczas mobilności.

Docelowo w szkole zostaną wprowadzone elementy nauczania komunikacji językowej na nauczanych przedmiotach. Po zakończonym kursie, jego uczestnicy będą mogli również podzielić się wiedzą z resztą kadry, np. metody stosowane w nauczaniu, użycie multimediów w nauczaniu, wykorzystanie metod aktywizujących.

Efektem projektu będzie:

  • Zwiększenie liczby pracowników pedagogicznych posługujących się j.ang. w sposób komunikatywny umożliwiający
    uczniom i nauczycielom rozwijanie komunikacji językowej i jak najczęstszego stosowania CLIL.
  • Wdrożenie efektywnych i innowacyjnych metod, narzędzi, strategii, dostosowań, które korzystnie wpłyną na ideę integracji
    oraz na wyrównywanie szans na sukces uczniów ze SPE.
  • Stworzenie uczniom zróżnicowanym etnicznie bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do nauki.
  • Rozwijanie świadomości ekologicznej i zachowań proekologicznych skierowanego do całej społeczności szkolnej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 250 369, 88 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82,52%
Wysokość środków budżetu krajowego: 17,48%