1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu specjalistę szkolnego i dyrektora szkoły.
  2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę specjaliście szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
  3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa ( np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży itp.)
  4. We współpracy ze specjalistą szkolnym ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
  5. Specjalista szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia- sprawcy.
  6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.