1. Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych (10 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i do 10 minut po zakończeniu swoich zajęć).
 2. Uczniowie, którzy są członkami kół zainteresowań zajęć sportowych mogą przebywać na terenie szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora.
 4. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.
 5. W czasie przerw między lekcjami przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie opuszczają budynek szkolny i przebywają na boisku szkolnym pod opieką pełniącego dyżur nauczyciela. Gdy pogoda jest niesprzyjająca – przebywają na korytarzach szkolnych. Polecenie wyjścia na boisko sygnalizuje zielone światło, a zakaz wyjścia czerwone światło umieszczone na dyżurce szkolnej.
 6. Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szafce okrycie wierzchnie i zmienia obuwie w okresach ogłoszonych zarządzeniem dyrektora szkoły.
 7. W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.
 8. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mogą być zwalniani z lekcji po uprzednim pisemnym oświadczeniu rodziców lub prawnych opiekunów i przebywają w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę (świetlica lub biblioteka). W przypadku, gdy lekcja ta jest pierwszą lub ostatnią godziną w planie, na wniosek rodzica uczeń może przyjść do szkoły na kolejną godzinę i wrócić do domu o godzinę szybciej, po skończonych zajęciach.
 9. Jeżeli zajęcia edukacyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 10. Nauczyciel wyznacza godzinę i miejsce spotkania przed wyjściem poza teren szkoły (np. wycieczki, rajdy, biwaki, kino).
 11. Co najmniej 3 dni przed planowaną wycieczką, nauczyciel wypełnia „Kartę wycieczki” zgodnie z regulaminem wycieczek.
 12. Na wycieczce szkolnej uczeń stosuje się do Regulaminu Wycieczek Szkolnych i godnie reprezentuje szkołę.
 13. Wszystkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem dyrektora szkoły.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz leków (uwaga: leki mogą być używane tylko w przypadku pisemnej informacji rodziców o konieczności ich stosowania).
 15. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość i estetykę pomieszczeń oraz terenów wokół szkoły, utrzymania czystości i higieny w sanitariatach.
 16. Dla zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw obowiązuje ruch prawostronny zakaz biegania na korytarzach szkolnych, na klatkach schodowych.
 17. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój podporządkowanie się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną.
 18. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W sytuacjach koniecznych szkoła umożliwia uczniom skorzystanie z telefonu w sekretariacie szkoły.