Przez zakłócenie toku lekcji rozumie się wszelkie działania uczniów uniemożliwiające realizację jednostki lekcyjnej.

Działania nauczyciela:

  1. Rozmowa mająca na celu przywołanie ucznia do zachowania zgodnego z regulaminem szkolnym.
  2. Przekazanie wychowawcy informacji o zachowaniu ucznia wychowawcy klasy.
  3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca w razie potrzeby zasięga opinii specjalisty szkolnego i informuje rodziców o zachowaniu dziecka.
  4. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły.
  5. Jeżeli są to sytuacje nawracające, wychowawca informuje rodziców i ustala system pracy z uczniem w celu eliminacji zachowań niepożądanych.
  6. Zgłasza sprawę do dyrektora.