1. Wstępny obraz każdej klasy ustala pedagog szkolny w oparciu o:
  • indywidualną rozmowę z nauczycielem – wychowawcą,
  • indywidualną rozmowę z rodzicami,
  • indywidualną rozmowę z  uczniami;
 2. Dodatkowe informacje uzyskuje się z dobrowolnie wypełnionego przez rodziców kwestionariusza dotyczącego sytuacji materialnej rodziny oraz oczekiwanej formy pomocy.
 3. W przypadku zgłoszenia przez rodziców ucznia pogorszenia się warunków materialnych rodziny wychowawca klasy, pracownicy świetlicy, pedagog szkolny informują się wzajemnie o zaistniałej sytuacji.
 4. Pedagog szkolny zgłasza pracownikowi MOPS informację o potrzebie pomocy dziecku i jego rodzinie, który następnie przeprowadza w danej rodzinie wywiad środowiskowy.
 5. Współpraca z MOPS ma charakter dwukierunkowy, informacje przekazywane są  w obie strony.
 6. Pedagog:

1) organizuje dożywianie uczniów z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne,

2) po zasięgnięciu opinii wychowawców dokonuje rozdzielenia bezpłatnej pomocy udzielanej w szkole (np. obozy).