1. W celu właściwego sprawowania opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków do harmonijnego rozwoju poprzez odpowiedni dobór środków wychowawczych dyrektor szkoły powołał Zespół Wychowawców.
 2. W skład Zespołu Wychowawców w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.Gębika w Kwidzynie

wchodzą wszyscy wychowawcy poszczególnych oddziałów szkoły, pedagog i psycholog szkolny oraz wicedyrektor.

 1. Pracą Zespołu Wychowawców kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 2. Zespół Wychowawców pracuje na podstawie rocznego planu pracy oraz harmonogramu ustalonego i zatwierdzonego przez zespół na początku roku szkolnego.
 3. Cele ogólne działalności zespołu:
 4. Uświadomienie wychowankom praw i obowiązków ucznia.
 5. Korelacja działań Zespołu Wychowawców z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły.
 6. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich w współpracy z samorządem uczniowskim.
 7. Eliminowanie zachowań agresywnych.
 8. Uświadomienie konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.
 9. Wspieranie uzdolnień.
 10. Poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczych.
 11. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.
 12. Pedagogizacja rodziców.
 13. Wypracowywanie form i metod pomocy dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych.
 14. Zadania zespołu:
 15. Opracowanie szkolnego programu wychowawczo -profilaktycznego na dany rok szkolny.
 16. Opracowanie zasad współpracy z sądem rodzinnym i policją.
 17. Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 18. Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole.
 19. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole poprzez gromadzenie informacji dotyczących uczniów przejawiających niewłaściwe zachowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 20. Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole i opracowywanie sposobów ich rozwiązywania, szukanie przyczyn ich powstania oraz sposobów zapobiegania.
 21. Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach.
 22. Wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji różnych form przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wychowawczym, których sprawcą jest uczeń.
 23. Czuwanie nad znajomością przez uczniów praw i obowiązków ucznia obowiązujących w szkole oraz nad przestrzeganiem ich zarówno przez uczniów, jak i przez wszystkich pracowników szkoły.
 24. Współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
 25. Wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego.
 26. Ewaluacja realizacji zadań wychowawczych.
 27. Zespół ma prawo wnioskować o skreślenie ucznia z listy uczniów, jak również wnioskować o przeniesienie ucznia do innej klasy.
 28. Spotkania zespołu odbywają się:
 29. a) Na początku roku szkolnego w celu opracowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, na koniec semestru I w celu podsumowania semestru oraz postawienia wniosków na II semestr, na zakończenie II semestru , celem podsumowania.
 30. b) Według bieżących potrzeb oraz w sprawach pilnych na wniosek nauczyciela lub wychowawcy.

Formularz wniosku dołączony do procedury w formie załącznika.

 1. Zebrania zespołu są przygotowywane i prowadzone przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez nauczyciela wyznaczonego przez przewodniczącego.
 2. Wszystkie spotkania zespołu są protokołowane, a dokumentacja zespołu znajduje się u dyrektora szkoły.